Zorgcoördinator, 0.6 fte (i.v.m. verhuizing huidige zorgcoördinator)

Wat zoeken wij?
Sta jij stevig in je schoenen, heb jij een afgeronde HBO/WO opleiding, heb jij affiniteit met leerlingen van 12-18 jaar, heb jij beleidsmatig en financieel inzicht, ben jij communicatief zeer vaardig, accuraat, proactief en goed in het analyseren van problemen
en het zoeken naar passende oplossingen? Dan gaan we graag met je in gesprek!

De zorgcoördinator heeft binnen de HBM een zeer belangrijke taak. Niet alleen ben je (mede) verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg die de schoolorganisatie biedt, maar ook richting de schoolleiding, de leerlingen, hun ouders en externe organisaties
vervul je een verantwoordelijke functie.

Als zorgcoördinator adviseer je de schoolleiding inzake de ontwikkeling van beleid op het vakgebied en op het gebied van leerlingenzorg. Bij wijziging van beleid doe je voorstellen aan de schoolleiding over te nemen maatregelen en stel je adviesnota’s en beleidsvoorstellen
hierover op. Je ontwikkelt beleid op schoolniveau en voert hierover overleg met het netwerk van zorgcoördinatoren van het samenwerkingsverband. Je neemt deel aan de relevante externe beleids- en werkgroepen.

Daarnaast adviseer je de onderwijsgevende collega’s over de individuele of groepsgerichte aanpak van leerlingen/klassen en coördineer je de begeleiding van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Als zorgcoördinator bewaak je de uitvoering van de afspraken
uit een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Verder heb je contacten met externe instanties, zoals leerplicht, schoolarts en gemeente. Je overlegt met ouders, leerlingen, basisscholen en externe instanties om vast te stellen of een leerling toelaatbaar is en
om de ondersteuningsbehoefte op het gebied van leerresultaten en/of sociaal-emotioneel gebied vast te stellen. Je toetst dit aan het ondersteuningsprofiel van de school en geeft hierover voorlichting aan de betrokkenen.

Je ziet er ook op toe dat de gegevens worden ingevoerd in het leerlingvolgsysteem en je draagt zorg voor het vastleggen en de verslaglegging van de gesprekken in het leerling dossier.

In de organisatie draag jij zorg voor de ondersteuning van professionalisering van collega’s, mentoren en het zorgteam. Daarbij stuur je functioneel het zorgteam aan.

Wij vragen een brede theoretische kennis van het vakgebied van leerlingbegeleiding en de zorgstructuur in het voortgezet onderwijs. Je hebt kennis van de sociaal emotionele ontwikkeling van jongeren en de beperkingen hierin. Daarnaast heb je kennis van het
functioneren van het samenwerkingsverband , passend onderwijs en de zorgstructuur van het SBO/(V)SO in de regio. Ook dien je te beschikken over kennis van de sociale kaart en de ketenpartners. Tevens heb je kennis van het onderwijskundige proces alsmede didactische
methoden en technieken.

 

Solliciteer