Teamleider MAVO Park Lyceum

Baken Park Lyceum is een school voor vwo, havo en mavo in de Filmwijk in Almere. De school maakt de afgelopen jaren een sterke groei door. Mede daarom zijn wij op zoek naar een echte teambuilder, die in staat is om collega’s te inspireren, te coachen
én tegelijkertijd resultaatgericht te werken.

 
Via www.hetbaken.nl/parklyceum maakt u kennis met de school. Een school met een mooie mix van ervaring en startende docenten. De school biedt leerlingen een stevige basis en is vanaf de start heel actief op het
terrein van Bèta, Kunst en Internationalisering. Internationalisering als speerpunt is één van de vijf ambities die op de site van de school staan benoemd. Het biedt een schat aan mogelijkheden om het curriculum te verrijken en om leerlingen betekenisvolle
ervaringen te laten opdoen. De Mavo is het afgelopen jaar gestart met 20/80learning. Een gedeelte van het curriculum wordt daarbij omgezet in vraaggestuurde projecten en stages.
 
Baken Park Lyceum is onderdeel van Het Baken Almere, stichting voor interconfessioneel onderwijs.

De functie
De teamleider geeft leiding aan het mavoteam, draagt zorg voor de beleidsvoorbereiding en –uitvoering en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het centrale beleid van de school.

De teamleider heeft de verantwoordelijkheid over het onderwijs in de mavo afdeling (leerjaar 1, 2, 3 en 4) en stuurt plusminus 20 docenten aan. De teamleider wordt daarbij ondersteund door een leerlingcoördinator. Naast de leidinggevende taak bij het team heeft
de teamleider een aantal portefeuilles onder zijn/haar hoede. De belangrijkste portefeuille is de verdere ontwikkeling van de mavo tot een schoolsoort met een eigen gezicht, een eigen profiel. 20/80 learning is daarvan de kern. Met visie, overtuigingskracht,
deskundigheid en ondernemingszin moet de komende jaren het eigen profiel in alle leerlagen en bij alle vakken een plek krijgen.
De teamleider maakt deel uit van het managementteam van de school, dat op dit moment bestaat uit een teamleider havo onderbouw (leerjaar 1 en 2), een teamleider havo en vwo onderbouw (leerjaar 1, 2 en 3), een teamleider havo en vwo bovenbouw en de rector. Een
ondernemende, ambitieuze en inspirerende houding is een basisvoorwaarde. Wij zijn een interconfessionele school waar we, naast het uiteindelijke diploma, ook een brede vorming voor de leerlingen belangrijk vinden.

De teamleider geeft naast zijn/haar leidinggevende taak ook een aantal lessen per week wanneer er sprake is van een aanstelling van meer dan 0.8 fte. Het gaat om een aanstelling van minimaal 0,8 fte, verdeeld over minimaal 4 werkdagen. Een assessment kan onderdeel
uitmaken van de procedure.

Wat zijn de werkzaamheden?

a. Beleidsvoorbereiding en –uitvoering;

 • Vertaalt het schoolplan naar een meerjarige onderwijsprogramma voor het onderwijs met de daaraan gekoppelde organisatorische inrichting;
 • Hij/zij draagt in samenwerking met het team zorg voor de totstandkoming van uitvoeringsplannen, waarin de benodigde aanpak, werkwijze en werkverdeling (lessentabel) binnen het team beschreven staan;
 • Is verantwoordelijk voor de coördinatie rondom werkplannen, de leer-/oefenstof, les- en leermethode, te gebruiken leermiddelen en materialen en stemt daarbij af op andere sectoren;
 • Draagt bij aan de ontwikkeling van het beleid rond leerlingenondersteuning (met name: mentoraat, remediale hulp, decanaat en in-, door- en uitstroom van leerlingen binnen het team);
 • Is bereid een inhoudelijke bijdrage te leveren aan in- en externe advies- en overlegorganen op de locatie en in de stichting. 

b. Bijdragen aan de ontwikkeling van het centrale beleid van de brede scholengemeenschap, school of locatie;

 • Draagt als lid van het managementteam bij aan de meningsvorming binnen de scholengemeenschap, school of locatie;
 • Adviseert de rector over het onderwijsbeleid;
 • Draagt ideeën, concepten en beleidsvoorstellen aan over de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs en de onderwijsorganisatie.

c. Leidinggeven;

 • Geeft leiding aan de docenten, voert functionerings- en beoordelingsgesprekken;
 • Heeft het vermogen om bij conflicten te de-escaleren;
 • Is verantwoordelijk voor de personele zorg, het personeelsbeheer, de werving en selectie van personeel;
 • Bewaakt en bevordert de identiteit/cultuur van de school en de stichting.

 

Wat vragen wij van de kandidaat?

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Onderschrijven en ondersteunen van de interconfessionele identiteit
 • In staat te zijn om een team op een professionele manier te laten functioneren met daarbij de uitgesproken ambitie om verantwoordelijkheid, teambeleidsvorming en uitvoering neer te leggen bij het team
 • Bij voorkeur een relevante eerstegraads onderwijsbevoegdheid
 • Ervaring in het onderwijs en met de leerlingen in deze leerstroom
 • Aantoonbaar inzicht in de inhoud, structuur en cultuur van het voortgezet onderwijs
 • Bezit van meer dan gemiddelde communicatieve vaardigheden
 • In staat te zijn Park Lyceum in de regio goed te presenteren
 • Kennis en ervaring op het gebied van organisatie en de dagelijkse gang van zaken in een school. Kan resultaatgericht aansturen. Aantoonbare ervaring in een middenmanagementfunctie is een pré
 • Een open en herkenbare leiderschapsstijl en de vaardigheid om medewerkers te coachen en te enthousiasmeren
 • De vaardigheid om op een open, duidelijke en betrokken wijze contacten te onderhouden met medewerkers, leerlingen, ouders en anderen
 • Een ondersteunende, betrokken en loyale opstelling in het managementteam
 • Bij voorkeur ervaring met het ontwikkelen van een helder onderwijsprofiel

 

Inschaling conform CAO VO, afhankelijk van ervaring.
Je kunt bij het Baken gebruik maken van de fiscale regeling uitruil reiskosten en het fietsplan.

Solliciteer