Teamleider / Afdelingsleider

Profiel teamleider SG Newton:
Ondernemend
Leren in een onderwijspraktijk groter dan de school zelf. Dat vraagt om een ondernemende geest, een netwerker. Kennis van wat er speelt in de regio West-Friesland, van Hoorn, is belangrijk. Een teamspeler,  die verantwoordelijkheid neemt ook als het moeilijk
wordt of als de reguliere kantoortijden worden overschreden. Een goed organisator die werkt vanuit de PDSA-cyclus.
 
Betrokken
Alleen een goed werk- en leerklimaat brengt ons en onze leerlingen tot groei en bloei. Aan de basis van dit klimaat staan collega’s die relaties kunnen leggen, onderling en met de leerlingen. Bevlogen collega’s met humor en relativeringsvermogen. Die het juiste
evenwicht kunnen bewaren tussen sturen en loslaten, die vaardig zijn op het gebied van gesprekstechnieken, die beschikken over  organisatiesensitiviteit. Communicatie is het sleutelwoord.
Nieuwsgierig
Een leven lang ontwikkelen. Dat proberen wij in onze school onze leerlingen mee te geven. Een goed voorbeeld doet goed volgen. Wij zijn een dynamische school. Volop in beweging. Dat verwachten wij ook van eenieder die bij ons op school leert en werkt. Een brede
kennis van het voortgezet onderwijs, en met name van het vmbo, is voorwaarde. Goed thuis zijn in de digitale wereld spreekt vanzelf.  
 
Werkzaamheden teamleider leerjaar 2
Je geeft op energieke en inspirerende wijze leiding. Je hebt de personele zorg voor een team van ongeveer 20 medewerkers.Je bent verantwoordelijk voor het welzijn en welbevinden van de leerlingen in het tweede leerjaar, +/- 175 leerlingen,  en voor een aantal
leerlingen die in de EOA (= Eerste Opvang Anderstaligen) zitten. Je werkt in deze nauw samen met de ondersteuningscoördinatoren van de school. U Je zit de leerlingbesprekingen leerjaar 2 voor.

Je vormt met de directeur, de adjunct-directeur en 3 collega-teamleiders de schoolleiding van SG Newton. Elke maandagmorgen overleg je in het BMO, het Breed Management Overleg, over de dagelijkse gang van zaken en over het beleid en de ontwikkeling van de school
als geheel op de langere termijn. Je bent verantwoordelijk voor de onderwijsresultaten van leerjaar 2. Je hebt als teamleider ook één of meerdere secties onder uw hoede als ook projecten die in het locatieplan staan beschreven. Dit kunnen zowel projecten binnen
als buiten de school zijn met andere scholen, met maatschappelijke instellingen of bedrijven.

 

Context
De werkzaamheden worden verricht in een onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs, het Atlas College. Deze onderwijsinstelling biedt in verschillende locaties diverse schoolsoorten aan met voor elk een schoolsoortspecifiek curriculum dat vanaf het derde
leerjaar steeds specifieker wordt. De aangeboden leertrajecten worden afgesloten met een landelijk genormeerd eindexamen.
De onderwijsinstelling bestaat uit verschillende locaties van wisselende omvang: locaties tussen de 300 en 1100 leerlingen. Elke locatie wordt aangestuurd door een locatiedirecteur. De locatiedirecteuren worden aangestuurd door een centrale directie van maximaal
twee leden. Locatiedirecteuren en de leden van de centrale directie vormen samen de kerndirectie. De centrale directie staat onder toezicht van het bevoegd gezag. De locatiedirecties en de centrale directie maken gebruik van een dienstverlenend en ondersteunend
centraal bureau.
Binnen elke locatie worden drie managementniveaus onderscheiden: locatiedirecteur, adjunct-directeur en afdelings-, kernteamleider (middenmanager). De adjunct-directeur wordt aangestuurd door de locatiedirecteur. De middenmanager wordt aangestuurd door de adjunct-directeur.
Binnen de locatie worden kleinere organisatorische eenheden onderscheiden. Dit zijn kernteams of afdelingsteams die worden aangestuurd door de middenmanager. Deze teams bestaan uit docenten die onderwijs verzorgen voor een afgebakende groep van leerlingen.
Verder kunnen aan deze teams andere functionarissen (onderwijsondersteunend personeel) worden toegevoegd.
De middenmanager coördineert de uitvoering van het onderwijs door het team, geeft leiding aan het team en de personele ontwikkeling, en draagt zorg voor de ontwikkeling van de onderwijsuitvoering, de leerlingenbegeleiding en de onderwijsorganisatie.
Hij/zij werkt planmatig met de leden van het team, bewaakt de budgetten en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de kwaliteitszorg.
Daarnaast levert de middenmanager als docent een bijdrage aan de uitvoering van het onderwijs, conform de taken die in de functiebeschrijving van docent zijn opgenomen.

Werkzaamheden
1. Draagt zorg voor de uitvoering van onderwijs en de leerlingenbegeleiding door het team en de daarbinnen functionerende mentoren door:
– het selecteren van nieuwe docenten voor het team afgerond met een voordracht aan de locatiedirectie;
– het toewijzen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan de leden in het team;
– het bevorderen en bewaken van het gewenste pedagogisch-didactisch klimaat binnen het team;
– het organiseren, bevorderen en mede-uitvoeren van adequate leerlingenbegeleiding;
– het overleggen met ouders/verzorgers, docenten en leerlingen over zaken die de uitvoering van het onderwijs en de leerlingbegeleiding betreffen;
– het organiseren van passende oplossingen voor (dreigende) problemen in de onderwijsuitvoering door het team;
– het opstellen van (tussentijdse) verantwoordingen over de uitvoering van het onderwijs en de leerlingenbegeleiding;
– het verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en bewaking van het normeringsysteem voor de afdeling/(kern)team of combinatie van leerjaren;
– het verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het aanname- en verwijzingsbeleid van de afdeling/(kern)team;
– het verantwoordelijk zijn voor het leggen en onderhouden van alle tweedelijns en derdelijns contacten (zoals leerplicht-ambtenaar/maatschappelijk werk/GG&GD) in de zorg voor leerlingen;
– het verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de gesprekken met leerlingen en ouders/verzorgers door de teamleden;
– het adviseren van de locatiedirectie betreffende de eindbeoordeling van het begeleidings- en beoordelingstraject na het eerste jaar van nieuw aangestelde docenten.
2. Geeft leiding aan het afdelings-/kernteam en is verantwoordelijk voor de professionele ontwikkeling door:
– het stimuleren, ondersteunen en coachen van de leden van het team om hun competenties te ontwikkelen zodat deze gelijk op lopen met de ontwikkeling van de school;
– het analyseren van de uitkomsten van competentieonderzoek van de docenten en het opstellen van aanbevelingen;
– het adviseren van het management omtrent de te verwachten personele knelpunten en het aangeven van de oplossingsrichting;
– het periodiek voeren van functioneringsgesprekken en het voeren van de POP-gesprekken;
– het vaststellen van de overeengekomen afspraken betreffende de professionele en persoonlijke ontwikkeling van de leden van het team;
– het begeleiden, stimuleren en faciliteren van de professionele en persoonlijke ontwikkeling van de leden van het team;
– verantwoordelijk te zijn voor het beoordelen van de POP-afspraken;
– het dragen van verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de gemaakte afspraken in het team en daarop de leden aanspreken;
– het beheren van het opleidingsbudget van het team.
3. Draagt zorg voor de ontwikkeling van de onderwijsuitvoering, de leerlingenbegeleiding en de onderwijsorganisatie binnen de locatie door:
– het analyseren van de uitvoering van het onderwijs, de leerlingenbegeleiding en de onderwijsorganisatie door het team en het planmatig ondernemen van actie naar aanleiding daarvan;
– het informeren en adviseren van de locatiedirectie over het te voeren beleid en het participeren in de meningsvorming in diverse overlegsituaties;
– het leiden van teamoverstijgende projecten, gericht op ontwikkeling van onderwijs en leerlingenbegeleiding binnen de locatie;
– het initiëren en ontwikkelen van beleidsvoorstellen voor onderwijsvernieuwing en organisatieveranderingen in relatie tot de competenties van de docenten.
4. Draagt zorg voor planmatig werken, budgetbewaking en kwaliteitszorg in het team door:
– het toepassen van de PDCA-cyclus;
– het verantwoordelijk te zijn voor het opstellen en uitvoeren van het activiteitenplan met bijbehorende begroting op basis van het (meerjaren) locatieplan;
– monitoren van de voortgang van het behalen van de beoogde resultaten;
– het bewaken van de toegewezen budgetten;
– het beoordelen van behaalde resultaten in het vertalen naar de nieuwe plancyclus;
– het uitvoeren van een systeem van kwaliteitszorg in het kader van het bewaken van de resultaten van het onderwijs proces.

Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden
– de afdelings/kernteamleider legt verantwoording af aan de adjunct-directeur over de resultaten van de uitvoering van het onderwijs en de leerlingenbegeleiding in het team, de professionalisering van de docenten en de mate waarin de uitvoeringsplannen zijn
gerealiseerd;
– de afdelings/kernteamleider verricht werkzaamheden binnen het voor de locatie vastgestelde onderwijsbeleid en de algemene richtlijnen voor de coördinatie van de uitvoering van het onderwijsproces;
– de afdelings/kernteamleider neemt beslissingen bij het initiëren en ontwikkelen van beleidsvoorstellen voor onderwijsvernieuwing, organisatieveranderingen in relatie tot de competenties van de docenten, het analyseren van adviezen en doen van voorstellen
met betrekking tot ontwikkelingsmogelijkheden c.q. inzetbaarheid van medewerkers, het afstemmen van ontwikkelingsplannen van docenten met de totale organisatie en het beheren van het opleidingsbudget van het team.
Kennis en vaardigheden
– brede theoretische kennis en praktijkkennis met betrekking tot het werkveld van de school en van algemene onderwijskundige en personele ontwikkelingen;
– kennis van de organisatie van onderwijskundige processen;
– kennis van didactische methoden en technieken en vaardigheid in het toepassen ervan;
– inzicht in de organisatie van het voortgezet onderwijs;
– vaardigheid in het analyseren van complexe situaties;
– vaardigheid in het coachen en begeleiden van (nieuwe) medewerkers;
– vaardigheid in het gebruik van relevante gesprekstechnieken;
– vaardig in het aansturen van professionals;
– vaardig in het opstellen van uitvoeringsplannen;
– hanteren van de plancyclus.

Contacten
– met docenten (en andere medewerkers) over hun functioneren en hun resultaten om afspraken te maken en tot bijsturing te komen;
– met collega-teamleiders over de uitvoering van het onderwijs om tot afstemming te komen over teamoverstijgende aangelegenheden;
– met ouders/verzorgers bij conflicten om te onderhandelen over het behoud van de leerling voor de onderwijsinstelling;
– met ouders/verzorgers om informatie te verstrekken en zaken af te stemmen tijdens ouderavonden, voorlichtingsavonden, e.d.;
– met leerlingen in het kader van de lessituatie, leerlingenbegeleiding en het nemen van maatregelen bij het overtreden van regels;
– met basisscholen en vervolgonderwijs over wensen/eisen t.a.v. de lesprogramma’s om tot afstemming te komen (voor zover van toepassing);
– met externe organisaties om de zorg voor (probleem)leerlingen af te stemmen en curatief beleid af te stemmen.

De CAO- VO is van toepassing

Solliciteer