Teamcoördinator bovenbouw TCV/MCIJ in IJmuiden

Het bovenbouwteam bestaat uit ongeveer 30 medewerkers die lesgeven aan ruim 200 leerlingen verdeeld over vier profielen; M&T, PIE, MaT en BWI. We hebben drie leerwegen; basis, kader en de gemengde leerweg. Bij de praktijklessen wordt veel gebruik gemaakt
van onderwijsondersteuners en vrijwilligers.
In de afgelopen jaren zijn er in de bovenbouw veel organisatorische wijzigingen geweest, zowel op het personele vlak als in de structuur. Vorig schooljaar zijn we gestart met één bovenbouwteam, daarvoor waren dat er twee.
 

Het team en onze medezeggenschapsraad zijn gevraagd mee te denken over aanvullingen op deze profielschets specifiek voor de nieuwe coördinator. Onderstaande zaken zijn daarbij naar voren gekomen.
 

 • Een duidelijke visie op het onderwijs.
 • Aantoonbare affiniteit met het VMBO onderwijs en VMBO leerlingen.
 • Ervaring in een leidinggevende rol.
 • Empathisch, sociaal vaardig en verbindend.
 • Een ‘bottom-up’ mentaliteit.
 • Goed in staat een helicopterview te houden.
 • Pragmatisch en recht door zee.
 • Enthousiasmerend en motiverend; het beste in anderen naar boven halen.
 • Een kritische blik.

Van de nieuw te benoemen coördinator wordt verwacht dat hij/zij voldoet aan de profielschets voor medewerkers TCV/MCIJ: 

Denkt en handelt in het belang van de leerling. 
Spreekt vertrouwen en positieve verwachtingen uit naar collega’s en leerlingen. 
Reflecteert, verbetert, ontwikkelt en zoekt hierin actief de samenwerking. 
Draagt bij aan een veilig en prettig werk-, leef- en leerklimaat. 
Neemt verantwoordelijkheid voor de invulling van de professionele ruimte die geboden wordt.

Kader van de werkzaamheden van de teamcoördinator
 
OMSCHRIJVING

 1. De team-coördinator is onderdeel van het managementteam en draagt het beleid van het MT op collegiale wijze uit. Daarmee is zijn of haar positie bepaald.
 2. Het MT-overleg en de bilateralen met de betreffende schoolleider zijn de geplande momenten van open uitwisseling en dialoog.
 3. Buiten het overleg is de team-coördinator gebonden aan de afspraken van het MT.

 
UITGANGSPUNTEN VAN HET WERK
 
De onderstaande producten zijn leidend voor het werk van een schooljaar:

 1. Schoolplan
 2. Schooljaarplan met de bijbehorende begroting
 3. Teamplan
 4. Jaaragenda
 5. Alle beleidsnotities en protocollen

(Denk aan: schoolgids, leerlingenstatuut, examenreglement, PTA, schoolondersteuningsplan, antipestprotocol)

 1. Wanneer er een idee ontstaat of er aanpassingen gewenst zijn van een plan, dan is daarover altijd contact met het MT.

 
MANDAAT
 
Leerlingen

 1. De team-coördinator mag alle data raadplegen die betrekking hebben op de leerlingen die onder zijn team ressorteren.

(Denk aan: tevredenheidsonderzoeken, CITO, examenresultaten)

 1. Schorsingen; interne van 1 dag: gemandateerd onder leiding van schoolleider.
 2. Kan het SOT inschakelen voor zijn leerlingen of team.

Personeel
Voert de volgende gesprekken:

 1. Gesprekken in het kader van ‘Het Goede Gesprek’, o.a. over het functioneren en het welzijn van de medeweker.
 2. Doet lesbezoeken
 3. Verzuimgesprekken met medewerkers
 4. Voert de taaktoedelingsgesprekken en de bijbehorende evaluatie, wanneer die taak een directe relatie heeft met het team (Denk aan mentoraat, introductieactiviteiten, kerstactiviteiten).

 
Uitvoering beleid met het team

 1. De team-coördinator voert het uitgezette beleid zelfstandig uit met zijn team.

(Denk met name aan: teamplan en schooljaarplan)

 1. Mocht er overlap zijn in een onderwerp of ontwikkeling, dan is er afstemming met het betreffende MT-lid.
 2. De team-coördinator kan zelfstandig aan de slag met verbeterplannen.

 
Mutaties in het rooster
Het kan zijn dat er een mutatie nodig is in het rooster.
(Denk aan bijvoorbeeld een project, een bezoek aan een andere school) 

 1. De team-coördinator mag in samenspraak met de roostermaker muteren, hierbij moet de wettelijk verplichte onderwijstijd van de leerlingen gewaarborgd zijn.
 2. De team-coördinator mag verlof zoals vastgelegd in het cao toekennen.
 3. Bijzondere vormen van verlof toekennen aan een personeelslid gaat altijd in overleg met de directie.

 
TAAKBESCHRIJVING TEAMCOÖRDINATOR
 
Organisatie en Planning,

 1. Contacten onderhouden met leerlingen en hun ouders/verzorgers.
 2. Informatieverstrekking aan alle belanghebbenden over dagelijkse planning.
 3. Afstemmen planning met betrokkenen en met uitvoerders (ICT, examensecretaris, administratie, conciërge, huisvesting).
 4. Beheert het teambudget en de teamformatie voor wat betreft de toegekende uren voor uit te voeren teamtaken.
 5. Monitoren van de uitvoering van het school- en eindexamen.

 
Pedagogiek en Onderwijs

 1. Leidinggeven aan- c.q. toezicht houden op afhandeling van dagelijkse leerlingzaken.
 2. Teamvergaderingen (laten) voorzitten, agenda maken, actielijsten beheren.
 3. Leerlingbespreking, organiseren, structureren, evalueren.
 4. Borgen afgesproken pedagogisch klimaat.
 5. Bij de punten c en d de afstemming met de huisvesting bewaken. (verzoek Jeffrey)
 6. Bewaken/ borgen van didactische afspraken (KIC, GIP, 6 docentrollen).
 7. Initiëren en voeren van gesprekken in het kader van ‘Het Goede Gesprek’ (i.p.v. functionerings- en beoordelingsgesprekken).
 8. Afleggen van flitsbezoeken en reguliere lesbezoeken (inclusief nabespreking en verslaglegging).

Ondersteuning en Begeleiding

 1. Contacten met School Ondersteuning en begeleiding Team (SOT), doorverwijzen, afstemmen met trajectbegeleiding.
 2. Opzetten en verwijzen steunlessen, examentraining, huiswerkklas, KWT, etc.
 3. Verzuimbeleid (w.o. controle data) in afstemming met mentoren, coördinator ondersteuning en begeleiding en administratie.
 4. Toezicht houden op sanctiebeleid van de docenten, met name op verwijderingen uit de les en de naleving van de gemaakte afspraken hierover.
 5. Coördineren van opvang leerlingen die een ‘8 tot 5 rooster’ hebben.
 6. Schorsingen van één dag: gemandateerd onder eindverantwoording van directie. Overige schorsingen in overleg en  samenwerking met de directie.

 
Analyseren en planmatig werken.

 1. De data analyseren die te maken hebben met het team en daaruit conclusies kunnen trekken. Denk aan CITO, examenresultaten en tevredenheidsonderzoeken.
 2. Verbeterplannen opstellen, en het proces dat daarbij hoort kunnen leiden.
 3. Een teamplan kunnen opstellen en het proces dat daarbij hoort kunnen leiden.
 4. Is in staat om ingezette verbeterplannen te borgen en te evalueren.

 
TE BEHALEN DOELEN

 1. Er is voor elk schooljaar een teamplan aanwezig, met als basis het schooljaarplan en de aanvullende doelstellingen van uit het MT.
 2. De schoolleiding is goed op de hoogte van de ontwikkelingen die binnen het team spelen (door verslaggeving en door overleg).
 3. Tijdens de bilateraal overleg en MT-breed vergaderingen wordt aandacht besteed aan alle hoofdonderwerpen:
  Organisatie en Planning, Pedagogiek en Onderwijs, Ondersteuning en Begeleiding, Analyse en planmatig werken, Personeel.
 4. De teamcoördinator heeft een verbindende rol tussen het team en de schoolleiding.
 5. Er wordt een afspraak gemaakt voor de verbeterplannen die herleid worden uit: de CITO-resultaten, tevredenheidsonderzoeken, rapportgegevens, examenresultaten, e.d.

 
AANVULLENDE AFSPRAAK

 1. Om voeling te houden met het onderwijs geeft de team-coördinator een beperkt aantal lessen, in principe aan de klassen die onder zijn team ressorteren.

 
BESPREEKMOMENTEN 

 1. Rond december is er een gesprek met de direct leidinggevende over het functioneren.
 2. Medio april is er een vervolggesprek en wordt besproken of alle doelen gehaald zijn. Ook wordt er dan besproken welke vervolgacties er voor het volgend schooljaar nodig zijn.

 

Arbeidsvoorwaarden conform CAO voortgezet onderwijs.
Aanvullende arbeidsvoorwaarden conform beleid Dunamare Onderwijsgroep;  Wat wij bieden | Dunamare Onderwijsgroep

Solliciteer