Stage coördinator / ICT coördinator in Zaandam

Wij zijn op zoek naar een bevlogen en enthousiaste collega met een groot hart voor leerlingen. De nieuwe collega wordt stage coördinator, ICT coördinator en houdt zich bezig met de PR (website/social media). Een uitgebreide beschrijving van de taken, zijn
hieronder te vinden. 

Taken stage coördinator:

 • Je levert een actieve bijdrage aan het beleid en de ontwikkeling van de bpv/stage.
 • Je onderhoudt contacten met de coach over de vordering van de leerlingen en begeleidt de coaches tijdens het stageproces.
 • Het zoeken en werven van stagebedrijven en onderhouden van contacten.
 • Je draagt bij aan een goede borging van de praktijkopdrachten ten behoeve van de stage.
 • Je draagt bij aan een door het team gedragen programma in het kader van stage, waarin zichtbaar is wie wat doet, wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe onderlinge afstemming plaatsvindt.
 • Je levert maandelijks korte iInformatievoorziening in de teams/de school over de activiteiten die plaats gaan vinden of al plaats vinden.
 • Tijdens de leerlingenbesprekingen lever je input aan voor te bespreken leerlingen in het kader van stage.
 • Je bent op de hoogte van de landelijke ontwikkelingen en informeert het team/de school hierover.
 • Je bent, in samenwerking met stagedocenten, eindverantwoordelijk voor een goede uitvoering van het stagebeleid . 
 • Je onderhoudt relevante contacten met externe organisaties en personen.
 • Je bent eindverantwoordelijk voor de administratie en rapportages rondom stages. (zoals stagecontracten, logboek bijhouden, eindbeoordelingen verwerken in Magister, enz.).
 • Je neemt actief deel in het overleg van stage coördinatoren in Noord-Holland (Groot-Amsterdam en Noord-Holland boven ’t IJ) en Netwerk Zaanstad.
 • Je geeft voorlichting en informatie aan ouders en leerlingen over stage.
 • Je zorgt voor een goede uitvoering van de stages in overeenstemming met de meest recente wet- en regelgeving. 
 • Je blijft op de hoogte van relevante kennis van de regionale arbeidsmarkt en diverse beroeps- en functie-eisen.
 • Je bent verantwoordelijk voor de organisatie van de opvang van stage-achterblijvers.
 • Je bent mede organisator wat betreft de stagevoorbereiding.
 • Mede opstellen en uitvoeren van ESF projecten met betrekking tot stage, uitstroom en nazorg.
 • Deelnemer coördinatoren overleg De Faam.

Taken ICT coördinator:

 • Begeleidt en leidt teamleden bij de implementatie van ICT-rijke onderwijsprogramma’s.
 • Ontwikkelingen rondom ICT monitoren en bijsturen.
 • Draagt zorg voor de informatievoorziening naar docenten omtrent ICT-faciliteiten.
 • Het doen van voorstellen m.b.t. aanschaf van hard- en software.
 • Bewaken van de afgesproken standaarden betreffende hard- en software.
 • Voert overleg met systeembeheerder over applicatie- en systeembeheer.
 • Het ontwerpen van gebruikersregels en het toezien op juist gebruik van hard- en software.
 • Het eerste aanspreekpunt voor docenten op het gebied van ICT in relatie tot onderwijs.
 • Contactpersoon m.b.t. digitale leermiddelen.

  Taken PR

 • Website van De Faam up to date houden en wijzigingen bijhouden.
 • Actieve PR voeren; stukjes schrijven t.b.v. website en nieuwsbrief, facebookbeheerder, Instagram, actieve benadering van kranten, externe en basisscholen.

Voor alle taken geldt:

 • Doelen formuleren, evalueren en bijstellen.

Wat is nog meer belangrijk?

 • Je bent betrokken.
 • Je kan kort en duidelijk mondeling en schriftelijk communiceren.
 • Je kan competenties  koppelen aan het IOP/OPP van de leerling.
 • Je kan opdrachten voor stage ontwikkelen.
 • Je kan coördineren.
 • Je kan objectief handelen.
 • Je hebt een professionele houding richting externen.
 • Je hebt netwerkvaardigheden.
 • Je kan plannen en organiseren.
 • Je hebt een pro actieve houding; zelf initiatief nemen.
 • Je hebt een ambassadeursrol.
 • Je kan verbinden.
 • Je ziet kansen.
 • Je bent de ambassadeur van de school.
 • Je kan met social media overweg.
 • Je bent ICT vaardig.

MBO/HBO
 

Cao voortgezet onderwijs
 

Solliciteer