Senior Teamleider leerjaar 1 en 2 in Hoofddorp

Het Haarlemmermeer Lyceum locatie Zuidrand is een daltonschool voor havo en vwo. De school heeft ruim 1.100 leerlingen. Het onderwijs is gebaseerd op de principes van het daltononderwijs. Meer dan een onderwijsmethode of -systeem is daltononderwijs een
visie waarbij de overtuiging is dat leerlingen het meest gebaat zijn bij een brede vorming, zowel cognitief als cultureel, sportief en sociaal-emotioneel. De school werkt volgens de kernwaarden zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken en reflectie
en verwacht dat de senior teamleider dit ook uitdraagt.

Het Haarlemmermeer Lyceum: één school, twee locaties
Het Haarlemmermeer Lyceum is een openbare en algemeen toegankelijke school voor voortgezet onderwijs. Onze andere locatie biedt Tweetalig onderwijs voor mavo, havo en vwo. Beide locaties van het Haarlemmermeer Lyceum bevinden zich in moderne schoolgebouwen,
gelegen op loopafstand van elkaar. Het Haarlemmermeer Lyceum maakt deel uit van de Dunamare Onderwijsgroep die onder leiding staat van een College van Bestuur.
Beide locaties zijn een Topsport Talentschool (ook wel: LOOT-school) en leveren maatwerk aan leerlingen die hun schoolcarrière combineren met topsport. Als opleidingsschool werkt het Haarlemmermeer Lyceum intensief samen met hoger onderwijs en is sprake van
structurele uitwisseling van kennis en kunde. Daarnaast is ICT een belangrijk middel om het onderwijs meer gedifferentieerd aan te bieden. We streven er naar het beste resultaat voor elke leerling bij elk vak te bereiken. Daarnaast vinden we het belangrijk
dat een leerling zich zo ontwikkelt dat hij startklaar is voor zijn vervolgopleiding en dat hij zijn talenten kan ontdekken en ontwikkelen. 
Het Haarlemmermeer Lyceum locatie Zuidrand is een gecertificeerde daltonschool en daar zijn we trots op! De certificering schept ook verantwoordelijkheid en verplichting en daarvan zijn we ons bewust.

Samenstelling schoolleiding
De directie van het Haarlemmermeer Lyceum bestaat uit twee rectoren die ieder verantwoordelijk zijn voor hun locatie en samen verantwoordelijk zijn voor de school als geheel. 
Op de Zuidrand vormt de rector de schoolleiding samen met drie senior teamleiders. De senior teamleider is verantwoordelijk voor een onderwijskundige eenheid binnen de school en geeft hier leiding aan. Hij/zij wordt daarbij ondersteund door een coördinator
(docent(e) met taak) die zich vooral richt op leerling zaken. Tevens kan een collega in het team zitting hebben in de daltoncommissie. De onderwijskundige eenheden zijn georganiseerd in drie teams, die ieder bestaan uit een groep docenten die zoveel mogelijk
in dezelfde afdeling les geven. De teams zijn in te delen in team onderbouw (leerjaar 1 en 2), team havo (leerjaar 3 t/m 5), team vwo (leerjaar 3 t/m 6). 
 

De functie
De senior teamleider leerjaar 1 & 2 is verantwoordelijk voor het onderwijs van leerlingen in de brugklas en het tweede leerjaar en geeft leiding aan een team van ongeveer 25 medewerkers. 

Werkzaamheden en resultaatgebieden 
De senior teamleider vertaalt het op school- en locatieniveau vastgestelde beleid naar een meerjaren onderwijsprogrammering voor zijn afdeling en stemt daarop de organisatorische inrichting van de afdeling af. Hij/zij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van
het (dalton)onderwijs in zijn/haar afdeling en voor de bereikte resultaten. Hij/zij draagt zorg voor de totstandkoming en de realisering van de teamplannen van zijn/haar afdeling, waarin de jaarlijkse verbeterdoelen zijn vastgelegd. Specifiek is hij/zij verantwoordelijk
voor de werving en daarin de contacten met primair onderwijs en verdere ontwikkeling van dalton in de onderbouw.
De teamleider leerjaar 1 & 2 stuurt op het beperken van uitstroom of afstroom van leerlingen naar een lager onderwijsniveau. Het verzorgen van een beperkt aantal lessen kan onderdeel uitmaken van de taak. Hij/zij stuurt projecten en activiteiten aan die uitvoering
geven aan het in het schoolplan vastgelegde beleid. Hij/zij geeft leiding aan de medewerkers van zijn afdelingsteam, helpt hen hun ontwikkeling af te stemmen op de doelen van de school en voert daartoe met hen functionerings- en beoordelingsgesprekken. Hij/zij
behartigt binnen zijn afdeling eveneens de personele zorg en de werving en selectie van nieuw personeel. Bij alle beleidsmatige en uitvoerende taken aangaande zijn/haar afdeling is hij/zij medeverantwoordelijk voor de afstemming met andere afdelingen. Als
lid van de schoolleiding draagt de senior teamleider bij aan de meningsvorming op schoolniveau. Hij/zij adviseert de directie over de strategische koers van de school en het verder ontwikkelen en vormgeven van het onderwijskundig en pedagogisch profiel van
de school en de daarop afgestemde onderwijsorganisatie. Hij/zij doet dit door het aandragen van ideeën, concepten en beleidsvoorstellen. De senior teamleider neemt in onderling overleg een aantal algemene schooltaken op zich ter ondersteuning van de organisatie.
Verder geeft hij/zij actief vorm aan interne en externe communicatie en ondersteunt de directie bij de externe belangenbehartiging en verankering van de school in de regio. 

Functie-eisen 
De senior teamleider beschikt over een brede theoretische en praktische kennis van onderwijskundige processen. Hij/zij heeft bij voorkeur ervaring in een leidinggevende (en/of coördinerende) functie. Aantoonbare managementkwaliteiten kunnen voor die ervaring
een alternatief vormen. Hij/zij heeft aantoonbare affiniteit met onderwijsontwikkeling in het algemeen en bij voorkeur met  daltononderwijs in het bijzonder. Vanuit onderwijskundig en persoonlijk leiderschap zet hij/zij zich in voor een werkklimaat waarin
de professionals maximaal kunnen bijdragen aan de doelen en resultaten van de school. Hij/zij beschikt over een lesbevoegdheid en bij voorkeur over een afgeronde onderwijsmanagement opleiding
 
Persoonlijkheidsprofiel 
De senior teamleider herkent zich in het volgende persoonlijkheidsprofiel: 
Je bent een sterke persoonlijkheid met hart voor de mens in de organisatie. Je kunt goed luisteren, kunt mensen coachen op gedrag en resultaat. Je kunt inspireren en ook confronteren als dat nodig is. Je bent in staat om mensen te boeien, uit te dagen en te
binden. Door jouw communicatieve vaardigheden draag je eraan bij, dat mensen zich gekend en gewaardeerd voelen. Je bent initiatiefrijk, ontwikkelingsgericht, besluitvaardig en duidelijk, en weet ruimte te geven aan mensen aan wie je leiding geeft. Je werkt
vanuit een onderwijsvisie die aansluit bij het beleid van de school en het bevoegd gezag en bent omgevingsgericht. Je bent representatief, accuraat, integer en flexibel. Je kunt aangeven welke specifieke kennis en/of ervaring je kan inbrengen ten behoeve van
de ontwikkeling van het Haarlemmermeer Lyceum. 
 

Arbeidsvoorwaarden 
De functie wordt gewaardeerd volgens het Dunamare functieboek in directieschaal 13 van de CAO-VO. Het betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling (bij voorkeur met een lestaak), met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd. 
De functie is in principe 1 fte, maar een aanstelling tussen 0.8-1.0 fte is bespreekbaar. 
 

Solliciteer