RvT-lid onderwijskwaliteit in Rotterdam

Binnen onze Raad van Toezicht hebben we een vacature met het aandachtsgebied Onderwijskwaliteit en -vernieuwing.

RAAD VAN TOEZICHT BIJ SVZH
In relatie tot de bestuurder heeft de Raad van Toezicht vier taken: toezicht houden, adviseren, stimuleren en de werkgeversfunctie. Een belangrijke taak van de Raad is het goedkeuren van het strategisch en financieel beleid. Daarbij is zij kritisch met betrekking
tot beleidsformulering en beleidsuitvoering; wijs en constructief in haar advisering aan de bestuurder; uitdagend, richtinggevend en actief met betrekking tot vernieuwing.
 
De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht. Dat betekent dat de Raad van Toezicht alle aspecten van de SVZH en alle relevante belangen in overweging neemt. Bij de vervulling van haar taak, richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de SVZH, rekening
houdend met het feit dat de stichting een organisatie is met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De Raad van Toezicht van de Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland bestaat uit vijf leden, waaronder de voorzitter. De Raad kent een samenstelling die voldoende spreiding van deskundigheden en maatschappelijke achtergronden waarborgt.
 
De Raad werkt met portefeuilles/aandachtsgebieden. De portefeuilles zijn zodanig samengesteld dat alle relevante (beleids)onderwerpen in voldoende mate gedekt worden. Alle leden van de Raad van Toezicht zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het toezicht en
advisering op het geheel. Een lid met een bepaalde portefeuille is eerste aanspreekpunt en sparringpartner voor het aandachtsgebied voor de bestuurder.

STICHTING SAMENWERKENDE VRIJESCHOLEN ZUID HOLLAND (SVZH)
De vrijescholen in Zuid-Holland (regio Zuid West) werken samen vanuit een gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid om het vrijeschoolonderwijs in de regio verder te ontwikkelen en krachtiger op de kaart te zetten. De SVZH bestaat uit acht basisscholen op antroposofische
grondslag. Elke school heeft zijn eigen profiel en ontwikkelt dat verder. De dagelijkse leiding van de school ligt bij de schoolleider. Deze is verantwoordelijk voor de eigen school en hoe leerkrachten en ouders daarin samenwerken.
Op bovenschools niveau is een bestuurder aangesteld die de dagelijkse leiding heeft over de stichting. De bestuurder werkt in nauw overleg met de Raad van Toezicht aan expliciet voorwaardenscheppend en professioneel beleid voor de scholen binnen de stichting.
De stichting heeft het bestuur en intern toezicht gescheiden conform artikel 17 van de Wet op het Primair Onderwijs.
De SVZH heeft een klein bestuursbureau, gevestigd in Rotterdam, voor de ondersteuning van personeelsbeleid, communicatie, onderwijs en financiën.

ALGEMENE PROFIELEISEN
Beschikt u over ruime kennis en ervaring, deskundigheid, vaardigheden en competenties binnen dit aandachtsgebied? Bent u in staat onafhankelijk van anderen tot een oordeel te komen en dit uit te dragen? Kunt u meedenken met de bestuurder en deze van waardevolle
adviezen voorzien zonder in de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de bestuurder te treden? Heeft u toezichthoudende ervaring en in ieder geval affiniteit met de identiteit van het vrijeschoolonderwijs binnen de SVZH? Dan willen we graag met u in contact
treden voor deze functie die 2 dagdelen per maand van u vergt.

PROFIEL ONDERWIJSKWALITEIT EN -VERNIEUWING
Voor de portefeuille Onderwijskwaliteit en -vernieuwing vragen wij voorts:
 

  • deskundigheid op het terrein van onderwijskwaliteit; -vernieuwing en vrijeschoolidentiteit;
  • kennis van het wettelijk kader waarbinnen SVZH opereert (pré);
  • gesprekspartner met betrekking tot zijn/haar portefeuille;
  • relevant netwerk in de onderwijswereld;
  • ervaring als toezichthouder (pré);
  • u woont in de regio waar onze stichting in opereert (pré)

 
Het lid op voordracht van de GMR zal “zonder last of ruggespraak” zitting nemen in de Raad van Toezicht.

Solliciteer