rector

Rector rsg Wiringherlant
Rsg Wiringherlant is een scholengemeenschap voor vmbo, havo en vwo in Hollands Kroon (Wieringerwerf) op slechts vijfenveertig minuten rijden van Amsterdam en Leeuwarden. De school telt bijna 1000 leerlingen en maakt deel uit de Stichting Openbaar Voortgezet
Onderwijs Noord-Holland-Noord (SOVON). Rsg Wiringherlant is gelegen in een krimpregio. Hierdoor is het van belang dat de school het onderwijs structureel gaat innoveren, waarbij uitdrukkelijk de samenwerking wordt gezocht met het primair onderwijs (10-14 onderwijs)
en het bedrijfsleven. Voorbeeld is de inrichting van een duurzaamheidslab die met steun van het bedrijfsleven is geopend. Hier wordt nadrukkelijk de verbinding gezocht met het grote datacentrum dat vlakbij de school wordt ingericht. Daarnaast is de oprichting
van een campus in voorbereiding, waar rsg Wiringherlant samen met drie basisscholen en verschillende sport- en cultuurvoorzieningen uit de gemeente een educatief aanbod zal verzorgen voor 4-18-jarigen.
Rsg Wiringherlant is een brede scholengemeenschap en zal in het licht van de krimp op een innovatieve wijze het onderwijsaanbod op peil moeten houden. Hierbij is samenwerking met collega vo-scholen (zowel binnen als buiten SOVON) voor de hand liggend. Het onderwijs
op Wiringherlant wordt gekenmerkt door structuur met steun en aandacht voor de ontwikkeling van de individuele leerling. Het vakonderwijs is gericht op de behoefte in de regio, waarin een ontwikkeling te zien is naar hoogwaardige techniek- en technologiebedrijven.
De school biedt vanaf het schooljaar 2019-2020 de volgende profielen aan in het vmbo: produceren, installeren en energie (pie), mobiliteit en transport (mobt), zorg en welzijn (z&w) en dienstverlening en producten (d&p). Door middel van de subsidie uit Sterk
Techniek Onderwijs wordt het vmbo-aanbod op het terrein van techniek vernieuwd. Als lid van het netwerk Global Citizen profileert de school zich als een internationaal georiënteerde school waar leerlingen niet alleen een gedegen opleiding krijgen, maar waar
ze middels de diverse contacten met buitenlandse partnerscholen ook kennis opdoen van andere culturen in Europa. Daarnaast biedt rsg Wiringherlant tweetalig onderwijs voor havo en atheneum en is er een jongerenrechtbank geïnstalleerd. Onder leiding van de
nieuwe rector moeten deze initiatieven uitgebouwd worden en moet er een verdere verdieping worden gegeven aan de onderwijskundige vernieuwingen die plaatsvinden.
Behalve rsg Wiringherlant, is ook de stichting waarvan de school deel uitmaakt volop in beweging. SOVON heeft voor de periode 2019-2022 een ambitieus en uitdagend strategisch beleidsplan uitgewerkt, getiteld
Samen Vooruit!, met als kern het versterken van de samenwerking binnen de stichting en met externe partijen, én het vernieuwen van organisatie en onderwijs van de scholen. Als lid van het College van Schoolleiders, het overlegorgaan van bestuurder
en schoolleiders van SOVON, geef je nadrukkelijk mede vorm aan deze strategische ambitie. Klik hier voor de volledige situatieschets.
Voor rsg Wiringherlant zijn wij op zoek naar een inspirerende en doortastende:
Rector (m/v)
die deze ondernemende en onderzoekende school verder vorm wil geven.
Functieomvang: 0,8 – 1,0 fte
Functieniveau: schaal 15
De opdracht
De titel van het schoolplan 2019-2023 luidt: “ondernemend en onderzoekend leren”. Flexibele roosters, samenwerken met de omgeving (waaronder basisscholen en bedrijfsleven), leerlinggericht werken en handelen worden hierin genoemd als belangrijkste thema’s voor
de komende jaren. Wij zoeken een rector die aan deze ambities verder vorm en inhoud kan geven samen met het team, het bedrijfsleven en instellingen in de regio. Het is daarbij uitdrukkelijk de bedoeling dat er voldoende ruimte bestaat voor de rector om aan
deze impulsen nieuwe ideeën toe te voegen.
Word jij de nieuwe rector van rsg Wiringherlant?
Dan blijkt uit je curriculum vitae en je sollicitatiebrief dat je:

 • ervaring hebt met het aansturen van (vernieuwende) onderwijsontwikkelingen
 • gewend bent met diverse partijen binnen en buiten de school samen te werken
 • bagage hebt op het gebied van onderwijsmanagement

Uit gesprekken met jou blijkt dat je voorstander bent van openbaar onderwijs en dat je hoog scoort op:

 • onderwijskundig leiderschap:
  je bent in staat vanuit een inspirerende en vernieuwende onderwijskundige visie draagvlak voor ontwikkelingen te creëren, een koers uit te zetten en deze koers vast te houden. Je benut de aanwezige kansen om de school nadrukkelijker te positioneren.
   
 • bindend vermogen:
  je bent mensgericht, betrokken en enthousiast. Wederzijds respect en vertrouwen is het uitgangspunt van je handelen. Je herkent de kwaliteiten in mensen en bent in staat hen te betrekken bij ontwikkelingen in de organisatie. De bestaande samenwerkingsafspraken
  met het bedrijfsleven en het primair onderwijs worden verder uitgebouwd.
   
 • communicatieve vaardigheden:
  je communiceert duidelijk en kunt goed luisteren. Je bent zichtbaar en toegankelijk voor zowel collega’s als leerlingen. Je bent in staat communicatie en overleg te structureren. Je kunt de organisatie zowel intern als extern vertegenwoordigen.
   
 • organiserend vermogen:
  je vertaalt visie in concrete plannen en ziet toe op de uitvoering hiervan. Je neemt initiatieven en je bent besluitvaardig. Je overziet processen, bewaakt de voortgang en bereikt resultaten.

Wil je meer weten?
Inlichtingen over de vacature kunnen tijdens kantooruren worden verkregen bij René Rigter, voorzitter College van Bestuur,
tel: ( 072) 567 10 67.
Ga je solliciteren?
Je brief met motivatie en curriculum vitae dienen uiterlijk woensdag 17 april a.s. in ons bezit te zijn.
Een assessment zal deel uitmaken van de procedure.
Aanstelling geschiedt in eerste instantie voor de duur van een jaar met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd.

Solliciteer