MC 19_20 orhopedagoog

Ter ondersteuning van ons zorgteam zoeken wij

een orthopedagoog voor 0,2 à 0,3 fte
deze zal ter ondersteuning van onze zittende orthopedagoog gaan functioneren.

Het gaat om een aanstelling van 0,2 fte met aanvullend mogelijk een vervangende aanstelling van ongeveer 0,1 fte.
De orthopedagoog wordt ingeschaald in schaal 11

Solliciteren kan d.m.v. een reactie via de site van omo of meesterbaan. De reactietermijn is tot 15 augustus aanstaande. Datum indiensttreding z.s.m. na de zomervakantie.

Profiel:

Orthopedagoog/zorgcoördinator

De subcategorie zorg behelst een multidisciplinair team bestaande uit verschillende specialisten en deskundigen (zowel intern en extern). In het team worden behandelplannen en methoden besproken en de vorderingen en de ontwikkeling van de leerlingen, die speciale zorg behoeven.
De orthopedagoog is, samen met de collega coördinator psycho-sociaal en de schoolmaatschappelijk werker, verantwoordelijk voor de uitvoering van de leerlingenzorg en wordt daarin ondersteund door het interne zorgteam van de school. Hij/zij heeft een coördinerende rol richting intern zorgteam.
Hij/ zij adviseert de schoolleiding over het zorgbeleid en verricht zo nodig ortho-didactisch onderzoek. Hij/zij analyseert psychosociale hulpvragen van leerlingen die samenhangen met het leerproces en onderzoekt de gezins- en maatschappelijke context van leerlingen.

Met betrekking tot de plaatsing van leerlingen brengt hij/ zij advies uit.

Werkzaamheden

1. Coördineert de leerlingenzorg in de school door:
• de verschillende vormen van leerlingenbegeleiding op elkaar af te stemmen;
• te zorgen voor afstemming in de behandeling door externe specialisten;
• docenten te adviseren en te begeleiden met betrekking tot de aanpak en behandeling van leerlingen;
• te adviseren met betrekking tot de inrichting van de leerlingenzorg.

2. Draagt bij aan het ontwerpen van handelingsplannen door:
• het verrichten van diagnostisch onderzoek, het afnemen van tests en het analyseren van de testresultaten ten behoeve van advisering;
• het analyseren van de de leer- of gedragsproblematiek van de leerling op basis van observatie, informatie van docenten en gesprekken met ouders en leerling; betrekt daarbij zo nodig informatie van externe hulpverleners;
• het opstellen van een diagnose, op basis van de analyse en geeft adviezen met betrekking tot de aanpak van de leerling in de schoolsituatie en verwijst eventueel ouders door naar gespecialiseerde hulpverleners;
• het inbrengen van de diagnose en adviezen in bij het multidisciplinair overleg (zorgteam) en bij mentoren/ afdelingsleiders;
• het opstellen van een therapeutisch plan of handelingsplan voor begeleiding van de leerling, dit te bespreken met docenten en overige medewerkers en toe te zien op uitvoering daarvan.

3 Draagt bij aan de besluitvorming met betrekking tot de interne en externe plaatsing van leerlingen door:
• gesprekken te voeren met ouders en leerlingen en zo nodig externe hulpverleners teneinde de problematiek te beoordelen en in beeld te brengen; doet daarvan mondeling en schriftelijk verslag;
• bij te dragen aan de analyse van de problematiek en de daarop gebaseerde advisering met betrekking tot toelating;
• als lid van de toelatingscommissie adviezen te wegen en op basis daarvan mede te besluiten met betrekking tot toelating van leerlingen.

4 Zorgt voor de aanvragen bij het samenwerkingsverband en de administratie van financieel ondersteunende middelen.

5 Neemt deel aan het overleg zorgcoördinatoren van het samenwerkingsverband VO 30.06

Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden
• Verantwoording: samen met de coördinator psychosociaal en de schoolmaatschappelijk werker aan de schoolleiding over de coördinatie van de uitvoering van het zorgbeleid en de leerlingbegeleiding, over de kwaliteit van de bijdrage aan de ontwikkeling van het zorgbeleid en de leerlingbegeleiding en voor wat betreft de kwaliteit en bruikbaarheid van de diagnoses en adviezen.
• Beslist bij/over: het stellen van diagnoses, het formuleren van adviezen en het doorverwijzen naar specialisten, het analyseren van de zorgactiviteiten, het toetsen van resultaten en leerlingbesprekingen.
• Kader: de kaders van het zorgplan, de beleidslijnen van het Maaslandcollege en de kaders van de toelatingscommissie.

Kennis en vaardigheden:

• Afgeronde opleiding tot orthopedagoog;
• minimaal vijf jaar ervaring in een soortgelijke functie;
• op onderwijs gerichte specifieke kennis op orthopedagogisch en didactisch vlak;
• bij voorkeur in het bezit van een onderwijsbevoegdheid;
• kennis van hulpverlening die andere specialisten kunnen bieden (de sociale kaart);
• kennis van hulpverleningsmethoden en -technieken en (externe) hulpverleningsmogelijkheden;
• kennis van de (on)mogelijkheden van de verschillende vormen van voortgezet onderwijs;
• inzicht in de taak, organisatie en werkwijze het Maaslandcollege en de onderwijsinstellingen in de omgeving van het Maaslandcollege
• organisatietalent en het talent tot organiseren van het proces van zorgverlening en leerlingbegeleiding (het aanspreken van collega’s is hier onderdeel van);
• vaardigheid in het samenwerken met uiteenlopende disciplines;
• vaardigheid in het aandragen van creatieve oplossingen;
• zeer goede communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling);
• houdt zich op de hoogte van de vakliteratuur op het gebied van speciale zorg in het onderwijs;
• vaardig in het adviseren van ouders/opvoeders, het onderwijsteam en het management;
• vaardig in het aansturen van het interne zorgteam van de school;
• is op de hoogte van de recente ontwikkelingen i.h.k.v. de Wet Passend Onderwijs.

Contacten:
• met ouders en leerlingen om inzicht te verwerven in hun situatie, hen te begeleiden, te adviseren, te overtuigen van de juistheid van het advies en te verwijzen naar andere specialisten;
• met docenten, gespecialiseerde ondersteuners en andere interne hulpverleners (psycholoog, zorgconsulent etc.) over de zorgactiviteiten en de leerlingbegeleiding om afstemming te verkrijgen;
• met externe hulpverlening bij en over het doorverwijzen van leerlingen om af te stemmen;
• met de leden van de toelatingscommissie om informatie over te dragen en het advies te verdedigen;
• met interne en externe beleids- en werkgroepen over het zorgbeleid en de leerlingbegeleiding om afstemming te verkrijgen.

Solliciteer