Lid Raad van Toezicht in Voorburg

De Stichting Scholengroep Spinoza vormt het bevoegd gezag van acht VO-scholen in de regio Leidschendam-Voorburg – Den Haag. De scholengroep biedt onderwijs in VMBO (met LWOO), HAVO, Atheneum en Gymnasium. Meer informatie over de Scholengroep Spinoza kunt
u vinden op onze website www.scholengroepspinoza.nl.
 
De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende en adviserende functie met betrekking tot het College van Bestuur en de algemene gang van zaken van de stichting. 

Aan het eind van dit schooljaar komt er een zetel vrij in de raad. Met het oog op een verantwoorde overdracht van kennis en ervaring zoekt de raad daarom per 1 april een nieuw lid.
 
Beschikbaarheid
De Raad van Toezicht vergadert zes maal per jaar op woensdagavond van 18.00 uur  tot 20.00 uur. Minstens twee maal per jaar wordt een ontmoeting tussen GMR en RvT georganiseerd. De leden krijgen een passende vergoeding voor hun werkzaamheden.

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij:
 

  • een brede bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring heeft;
  • de uitgangspunten zoals weergegeven in de missie en visie van Spinoza en die van de scholen onderschrijft;
  • onpartijdig en onafhankelijk is;
  • open staat voor maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen;
  • slagvaardig maar kritisch is en beschikt over een goed oordeelsvermogen;
  • past in het team van de Raad van Toezicht en beschikt over voldoende tijd.

 
Binding met de regio strekt tot aanbeveling. Bij de selectie van kandidaten zal ook gekeken worden naar de diversiteit in samenstelling van de raad. Met betrekking tot specifieke inbreng wordt in het bijzonder gezocht naar:
 
een lid met financieel-economische achtergrond en specifieke aandacht voor strategische bedrijfsvoering.
 

Solliciteer