Lid Raad v Toezicht

In verband met het aftreden (einde zittingstermijn) van een lid, zijn we op zoek naar een nieuw
 
LID RAAD VAN TOEZICHT
met specialisatie/kennisgebied HRM
 
Het CvB bestaat uit één bestuurder. De bestuurder stuurt rechtstreeks het stafbureau en de twee rectoren en een directeur aan. De Raad van Toezicht, bestaande uit 5 leden, houdt toezicht op de gang van zaken, conform de Code Goed Onderwijsbestuur VO. De Raad
kent een samenstelling die voldoende spreiding en deskundigheden en maatschappelijke achtergronden waarborgt. De zittingstermijn van de leden van de raad is vier jaar en de leden zijn één keer herbenoembaar. Voor de vrijgekomen plek is de raad op zoek naar
iemand met HRM ervaring en bij voorkeur een juridische achtergrond.

De Raad van Toezicht heeft vijf taken:

 • een toezichthoudende taak;
 • een adviserende taak;
 • een taak als werkgever van het CvB;             
 • een goedkeurende taak;
 • een verantwoordingstaak.

Profiel lid RvT

 • heeft affiniteit met het onderwijs en beschikt over een relevant netwerk;
 • onderschrijft de openbare identiteit en het doel van de stichting en draagt met betrokkenheid en op strategisch niveau bij aan het debat hierover;
 • heeft ervaring op het gebied van HRM, bij voorkeur in een onderwijs- of maatschappelijke organisatie.
 • heeft bij voorkeur (tevens) een juridische achtergrond;
 • heeft bestuurlijke ervaring;
 • heeft een reflecterend vermogen op de rol van toezichthouder;
 • is een ambitieuze sparringpartner voor het CvB, met een goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen;
 • heeft een positief kritische en opbouwende blik, is verantwoordelijk en onafhankelijk en blijft daarbij uitstekend in verbinding;
 • kent het krachtenveld van de gemeentelijke politieke arena, de ontwikkelingen in de maatschappij en de regio en heeft affiniteit met de stad Leiden;
 • kan uitstekend communiceren en toont een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • heeft het vermogen en de attitude om het CvB met raad en als klankbord bij te staan;
 • heeft het vermogen om de hoofdlijnen van het beleid van de stichting en het functioneren van het CvB te beoordelen;
 • heeft het vermogen om advies te geven en in teamverband toezicht te houden en kan daarbij aan de andere leden het op de eigen specifieke deskundigheid gebaseerde oordeel of advies toelichten;
 • heeft inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci stellen;
 • heeft het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door het CvB voorgelegde onderwerpen en alle overige aangelegenheden waarover het toezicht zich uitstrekt;
 • heeft een goed ontwikkeld gevoel voor de organisatie en de mensen die erin werken en heeft oog voor de belangen van de leerlingen en de ouders;
 • heeft een academisch werk- en denkniveau en beschikt over analytisch vermogen;
 • is voldoende flexibel en beschikbaar in de agenda.

 
Het nieuwe lid zal worden benoemd door de gemeenteraad van de gemeente Leiden. De Raad van Toezicht doet aan de gemeenteraad een voordracht. Deze voordracht wordt voorbereid door een benoemingsadviescommissie (BAC) waarin leden van de raad en een lid van de
GMR zitting hebben.
 

De tijdsinvestering is ongeveer zeven vergaderingen per jaar en enkele werkbezoeken. Leden van de Raad van Toezicht krijgen een vergoeding conform de normen van VTOI-NVTK. Voor meer informatie over dit profiel kunt u contact opnemen met J. Koopmans, jkoo@davinci-leiden.nl.
 

Solliciteer