Lid college van bestuur

De huidige bestuurder is per 1 april 2020 benoemd tot voorzitter college van bestuur. Hierdoor is Achterhoek VO op zoek naar een nieuw lid college van bestuur.

Achterhoek VO stelt zich ten doel in de Achterhoek een zo dekkend en divers mogelijk netwerk van zo thuisnabij en kleinschalig mogelijke onderwijsvoorzieningen te waarborgen. Tussen 2017 en 2030 dalen de leerlingaantallen
met naar verwachting ruim 35%. Binnen de stichting werken openbaar, algemeen bijzonder, protestantschristelijk en rooms-katholiek onderwijs hartelijk samen. Achterhoek VO werkt met een in sterke mate decentrale besturingsfilosofie, waarvan alleen (tijdelijk)
wordt afgeweken indien een school  buiten de kaders presteert.
 
Achterhoek VO is een organisatie die zich kenmerkt door een nuchtere en mensgerichte instelling. De stijl van leidinggeven is resultaatgericht, organisatiegericht, verbindend en coachend. Leidinggevenden beschikken over zelfreflectief vermogen. Medewerkers
werken graag en met plezier. Scholing en ontwikkeling van medewerkers staat structureel op de agenda. 
 
Governance, verantwoording aan, dialoog met belanghebbenden en verbetering van de onderwijskwaliteit staan hoog op de agenda. Kwaliteitsverbetering zien we als een proces, dat om continue bestuurlijke aandacht vraagt evenals het stimuleren van een intensievere
samenwerking tussen scholen, zoals bijvoorbeeld in Doetinchem en Winterswijk-Aalten. Vraagstukken op het gebied van o.a. dalende leerlingaantallen, huisvesting en formatie zullen de bestuurlijke agenda beïnvloeden. Strategisch beleid vanuit de samenhang van
organisatiegebieden is nodig om de beoogde resultaten te realiseren.
 
Doel van de functie
Van het college van bestuur wordt verwacht dat het op strategisch niveau onderwijs-, financieel en HRM-beleid ontwikkelt en vaststelt voor de stichting. Daartoe ontwikkelt het college van bestuur beleid over de koers en positionering van Achterhoek VO en de
implementatie hiervan. Het college van bestuur functioneert kaderstellend. Het bestuur werkt volgens een collegiaal model onder eindverantwoordelijkheid van de voorzitter. Kernwoorden voor het college van bestuur zijn: visie, verbinden en faciliteren van directies
van scholen om te vernieuwen.
 
Kerntaken college van bestuur 

 • Besturen van de stichting;
 • De ontwikkeling faciliteren van een onderwijsvisie en organisatiestrategie;
 • Aansturen, ontwikkelen en representeren van de stichting;
 • Motiveren van rectoren/directeuren en hen vragen zich te verantwoorden;
 • Managen van de middelen;
 • Netwerken en lobbyen in een complexe omgeving;
 • Borgen en verantwoorden van de resultaten.

 
Resultaatgebieden lid college van bestuur 

 • Draagt zorg voor de vaststelling en uitvoering van het strategisch beleid op stichtingsniveau;
 • Draagt, met inachtneming van de met de voorzitter van het college van bestuur overeengekomen portefeuilleverdeling, zorg voor het integraal management van de stichting, het onderwijskundig beleid, het financieel, facilitair en personeelsmanagement binnen
  de stichting en de profilering, positionering en vertegenwoordiging van de stichting;
 • Neemt deel aan diverse overleggremia binnen en buiten de stichting;
 • Vervangt de voorzitter van het college van bestuur bij zijn of haar afwezigheid.

Rol lid college van bestuur 
Het lid van het college van bestuur fungeert als sparringpartner van de voorzitter, kan autonoom handelen binnen de kaders van de functie en heeft nadrukkelijk een eigen verantwoordelijkheid.

Profiel college van bestuur 
Het college van bestuur beschikt over een sterke dynamiek, waarbij de voorzitter en het lid elkaar aanvullen en versterken. Complementariteit van expertise, competenties en persoonlijkheid is vereist. Er is sprake van een sterke synergie en samenwerkend vermogen,
waarbij vanuit de verbinding veeleisend gespiegeld wordt. Het college van bestuur gaat met elkaar op zoek naar een verdere invulling van de portefeuilleverdeling. De voorzitter heeft het werkveld van de externe samenwerking en profilering en geeft leiding
aan de samenwerkings- en veranderingsprocessen tussen meerdere Achterhoek VO-scholen. Het lid heeft het werkveld van de interne strategische beleidsterreinen, waarbij onderwijs en intensivering van de samenwerking tussen scholen door dalende leerlingenaantallen
extra aandacht behoeft. Naast de specifieke portefeuilleverantwoordelijkheid is er sprake van een algehele en brede gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het functioneren van Achterhoek VO. Beide werken in een open en transparante sfeer, zodat adequate wederzijdse
vervanging ook op portefeuilles  mogelijk is.  Het college van bestuur is toegankelijk en zichtbaar in de organisatie. Het college van bestuur laat zich aanspreken en spreekt de ander aan. Met voldoende afstand weet het college van bestuur verbindingen te
creëren en samenwerking te stimuleren binnen alle geledingen van de organisatie. 
 
Opdracht college van bestuur 
De opdracht van het college van bestuur is in talloze artikelen in wetgeving en statuten vastgelegd. Een goede samenvatting daarvan staat in de handreiking “Benoemingsprocedure bestuur en toezicht voortgezet onderwijs” en is ontleend aan de Code Goed Bestuur:
“Besturen in het voortgezet onderwijs zijn verantwoordelijk voor:

 • De missie, de visie en de strategie van de onderwijsorganisatie, rekening houdend met haar maatschappelijke taken;
 • De realisatie van de doelstelling, prestaties en de kwaliteit van onderwijs en de bedrijfsvoering en het bewaken van de continuïteit;
 • Het naleven van wet- en regelgeving;
 • Het in en buiten rechte vertegenwoordigen van de organisatie, onder meer in dialoog met de omgeving en de dialoog met de collega-onderwijsorganisaties in en buiten de vereniging;
 • Het betrekken van de omgeving bij de missie, visie, strategie, beleid, aanbod en kwaliteitszorg van de onderwijsorganisatie.”

Meer specifiek wordt de opdracht van het bestuur vastgelegd in het strategisch beleidsplan van de stichting, dat wordt vastgesteld door het bestuur zelf en waarop de raad van toezicht via het recht op ‘voorafgaande goedkeuring’ invloed heeft.

Specifiek profiel lid college van bestuur 

 • Het lid van het college van bestuur herkent zich volledig in de decentrale besturingsfilosofie en neemt deze van harte als uitgangspunt voor zijn of haar dagelijks handelen. 
 • Vanuit visie op onderwijs is het lid van het college van bestuur in staat organisatie-breed beleid (zoals onderwijskundig beleid, professionalisering en HRM, financiën, inkoop, huisvesting, ICT) en mensen met elkaar te verbinden.
 • Het lid van het college van bestuur stuurt op samenwerking en samenhang tussen de verschillende onderdelen van de organisatie en creëert een sterke mate van gemeenschappelijkheid en gedeelde verantwoordelijkheid.
 • Het lid van het college van bestuur is op een natuurlijke wijze de inspirator en de regisseur inzake de strategische beleidsterreinen binnen de stichting én stelt prioriteiten, intervenieert daar waar nodig, en neemt besluiten.
 • Het lid van het college van bestuur beschikt over een dynamische persoonlijkheid en durft buiten kaders te denken.

 
Functie-eisen 

 • Academisch werk- en denkniveau; 
 • Liefde voor onderwijsontwikkeling, -processen en -kwaliteit;
 • Kennis van en affiniteit met bedrijfsvoering van complexe organisaties;
 • Ervaring met het leidinggeven aan complexe organisaties;
 • Bestuurlijke ervaring.

 
Persoonlijke kwaliteiten 

 • Inspirerende en toegankelijke bestuurder met bestuurlijke visie;
 • Teamwerker met strategisch inzicht;
 • In staat om in verbinding met anderen beweging te creëren;
 • Gericht op samenwerking, het creëren van vertrouwen en een sterk empathisch vermogen voor de problematiek van de professional in het onderwijs; 
 • Humor en relativeringsvermogen.

 
Competenties 

 • Strategische visie;
 • Sturen;
 • Empoweren;
 • Externe oriëntatie;
 • Opbouwen en onderhouden van relaties;
 • Oordeelsvorming;
 • Ontwikkelen van anderen.

 
Aantoonbare ervaring in het Voortgezet Onderwijs strekt tot aanbeveling.

Wij bieden een uitdagende functie voor een betrekkingsomvang van 1,0 fte. De startdatum is uiterlijk 1 april 2020. Inschaling vindt plaats conform de cao-bestuurders vo.

Solliciteer