Hoofd facilitaire zaken

Werkzaamheden van het hoofd facilitaire zaken:
 Het hoofd facilitaire dienst adviseert de centrale schoolleiding op het gebied van huisvesting, beheer en onderhoud, coördineert de facilitaire dienstverlening, geeft leiding aan de interne dienst en de systeem- en netwerkbeheerders. De belangrijkste kernverantwoordelijkheden
zijn facilitaire zaken, financiële zaken en ICT-infrastructuur.

 • KERNVERANTWOORDELIJKHEID FACILITAIRE ZAKEN

 1 Adviseert de centrale schoolleiding op het gebied van huisvesting, beheer en onderhoud door:

 • het mede ontwikkelen van plannen met betrekking tot nieuwbouw, verbouw en uitbreiding van gebouwen en de (technische) inrichting ervan;
 • het beoordelen van door de gebruikers ingediende vernieuwings- of vervangingsaanvragen op technische haalbaarheid, doelmatigheid en wenselijkheid, alsmede op de budgettaire gevolgen ervan en het in dat kader onderhandelen met aannemers en onderhoudsbedrijven
  en het doen van voorstellen aan de centrale schoolleiding.

 2 Coördineert en verricht werkzaamheden op het gebied van huisvesting, beheer en onderhoud door:

 • het houden van toezicht op de voortgang en kwaliteit van lopende onderhouds- en huisvestingsprojecten;
 • het houden van toezicht op een juiste inrichting van de bedrijfshulpverlening (BHV);
 • het aansturen van het hoofd interne dienst bij het maken van afspraken met leveranciers, fabrikanten, bedrijven en gebruikers van de gebouwen en terreinen over geleverde of gewenste goederen of diensten;
 • het, binnen de door de centrale schoolleiding gestelde kaders en budgetten, inkopen van materialen (kantoorbehoeften, werkplekinrichtingen en schoonmaakartikelen) en diensten (servicecontracten, catering, schoonmaakcontracten, etc.);
 • het opstellen van een jaarlijks onderhoudsplan, afgeleid van het meerjarenonderhoudsplan (MOP) en het, na goedkeuring door de centrale schoolleiding, zorgdragen voor de uitvoering ervan;
 • het opstellen van het ARBO-beleidsplan en het, na goedkeuring door de centrale schoolleiding, zorgdragen voor de uitvoering ervan en het mede zorgdragen voor de uitvoering van Arbo-taken en de beveiliging en bewaking van de school en het in dat kader
  onderhouden van contacten met de Arbo-dienst, politie en brandweer.
 • het opstellen en actualiseren van het schoolveiligheidsplan en, na goedkeuring door de centrale schoolleiding, zorgdragen voor de uitvoering ervan, alsmede belast zijn met de voorbereiding en begeleiding van de externe audits op dit gebied

 3 Geeft leiding aan het hoofd interne dienst door:

 • het toezien op een goede uitvoering van de werkzaamheden van de interne dienst;
 • het uitvoeren van de personeelszorg (o.a. functioneringsgesprekken).

 KERNVERANTWOORDELIJKHEID FINANCIËN

1 Ontwikkelt beleidsvoorstellen op facilitair gebied (mede) op basis van voorstellen van de centrale schoolleiding en op grond van feiten en gegevens die door het hoofd financiën zijn opgeleverd, door:

 • het initiëren van en deelnemen in diverse bedrijfseconomische projecten, waaronder nieuw(ver)bouw van locaties, samenwerkingsprojecten, calculatiemodel en kostprijsberekeningen;
 • het creëren van randvoorwaarden voor het opzetten en onderhouden van een (meerjaren)investeringsplan.

 
KERNVERANTWOORDELIJKHEID ICT

1 Adviseert de centrale schoolleiding over het te voeren ICT-beleid door:

 • het aan de centrale schoolleiding adviseren over aan de orde zijnde ICT-vraagstukken en over de gevolgen van voorgenomen of gewijzigd beleid voor (aspecten van) het ICT-beleid;
 • het zorgdragen voor de nodige afstemming van de eigen (beleids)voorbereidende werkzaamheden op het beleid van de school;
 • het initiëren en leiden van multidisciplinaire projectgroepen (incl. externe deskundigen) ter nadere uitwerking van de ontwikkeling van geautomatiseerde beheersinformatiesystemen en informatiesystemen voor het onderwijsproces;
 • het bijdragen aan multidisciplinaire projectgroepen ter nadere uitwerking van de automatiserings- en technische ondersteuning van onderwijsontwikkeling;
 • het inventariseren van de informatiebehoefte van gebruikers in overleg met de ICT coördinator;
 • het vertalen van gebruikerswensen in informatiserings- en automatiseringsplannen in overleg met de ICT- coördinator;
 • het aangeven van de financiële, organisatorische, personele en materiële consequenties van voorgenomen ontwikkelingsprojecten;
 • het opstellen en bij de centrale schoolleiding indienen van de begroting op ICT-gebied in overleg met de ICT-coördinator;
 • het bepalen van de hoofdlijnen voor en het laten uitwerken van beveiligingsplannen.

 2 Verzorgt de uitvoering van het ICT-beleid door:

 • het inhoudelijk coördineren van de werkzaamheden (al dan niet in projectteams) met betrekking tot informatieanalyse, functioneel en technisch ontwerp en systeemprogrammering;
 • het adviseren bij de aanschaf van apparatuur en programmatuur en het maken van afspraken met leveranciers over prijzen en leveringsvoorwaarden;
 • het coördineren van de invoering, het onderhoud en het technisch beheer van systemen, netwerken en applicaties alsmede de gebruikersondersteuning.

 3 Geeft leiding aan de afdeling ICT door:

 • het toezien op een goede uitvoering  van de werkzaamheden van de systeembeheerders;
 • het uitvoeren van de personeelszorg (o.a. functioneringsgesprekken).

4 Vervult de rol van manager Informatiebeveiliging- en PrivacyBescherming (IBP) door:

 • het opstellen van een IBP-beleidsplan en, na goedkeuring door de centrale schoolleiding, zorgdragen voor de uitvoering ervan
 • terugkoppeling en advies te geven aan de rector en de mensen op uitvoerend niveau aan te sturen
 • het beleid naar richtlijnen, procedures, maatregelen en documenten voor de gehele instelling te vertalen
 • de uniformiteit van de uitvoering van het beleid binnen het Emmauscollege te bewaken
 • aanspreekpunt te zijn voor incidenten op het gebied van informatiebeveiliging en privacy
 • de afhandeling van incidenten binnen het Emmauscollege te coördineren
 • contactpersoon voor de functionaris gegevensbescherming (FG)
   

De kandidaat die wij zoeken beschikt over

 • universitair of HBO+ werk- en denkniveau.
 • uitstekende communicatieve vaardigheden op diverse niveaus.
 • bij voorkeur kennis van en ervaring in een onderwijsorganisatie als hoofd facilitaire zaken of een vergelijkbare functie.
 • bij voorkeur een afgeronde opleiding facilitair manager of een vergelijkbare opleiding.

 
Kennis en vaardigheden

 • kennis van ontwikkelingen op het gebied van huisvesting en inrichting, beheer en onderhoud van schoolgebouwen;
 • kennis van relevante wet- en regelgeving op het gebied van huisvesting en inrichting, beheer en onderhoud van schoolgebouwen;
 • kennis van Arbo-, milieu en veiligheidswetgeving;
 • kennis van AVG-wetgeving;
 • globale kennis van (de werking van) de technische installaties binnen het gebouw en inzicht in materiaalspecificaties;
 • kennis van informatievoorzienings- en automatiseringsmethoden, -technieken en -processen, alsmede van de structuur en werkwijze van de school;
 • inzicht in de toepassingsmogelijkheden van de beschikbare hard- en software;
 • vaardigheid in het onderhandelen met leveranciers, bedrijven en fabrikanten;
 • vaardigheid in het beoordelen van de financiële- en technische consequenties van onderhoudsprojecten en van vernieuwings- of vervangingsaanvragen;
 • vaardigheid in het (doen) vervaardigen van informatie- en automatiseringsplannen;
 • vaardig in het opstellen en uitleggen van rapporten en beleidsadviezen aan en voor de centrale schoolleiding;
 • leidinggevende vaardigheden (coachen, functioneringsgesprekken, aansturen, e.d.).

Op deze functie is de CAO-VO 2018-2019 van toepassing.

Solliciteer