Docent met taak studieleider havo bovenbouw

Vanwege een nieuw samenwerkingsmodel ontstaat er per 1 augustus 2019 een vacature voor studieleider havo bovenbouw. Binnen het samenwerkingsmodel bestaat de Thorbecke Scholengemeenschap uit vijf kernteams; elk kernteam wordt geleid door twee studieleiders.
Een kernteam bestaat uit mentoren (tutoren) en docenten die grotendeels lesgeven aan de betreffende jaarlaag.

Het kernteam:
– werkt mee aan een gezamenlijke teamontwikkeling;
– neemt verantwoordelijkheid voor het onderwijs, het groepsproces en welzijn van de leerlingen;
– voert kernteambeleid loyaal uit, ontwerpt, denkt en werkt mee aan team- en buitenschoolse
  activiteiten (o.a. toetsweken, profielwerkstuk, (examen)reizen, diplomering, projectweken,
  kerstactiviteiten, introductie, ouderavonden);
– houdt het leerlingvolgsysteem bij en levert desgevraagd informatie van de leerling aan de mentor
  of studieleider;
– voert ontwikkelgesprekken met de leerlingen;
– denkt en werkt mee wat betreft pedagogische en didactische ontwikkelingen.

De studieleider:
– geeft leiding aan een kernteam en neemt initiatief in de uitvoering van de kernteamtaken;
– onderhoudt contact met andere studieleiders, deelschoolleiders en leden van het eigen kernteam
  voor het vaststellen van kernteambeleid;
– stuurt op pedagogische en didactische ontwikkelingen;
– onderhoudt contacten met de zorggroep;
– organiseert de dagelijkse gang van zaken voor leerlingen;
– is aanspreekpunt (tweede lijn) voor ouders en leerlingen;
– werkt samen met de medewerker PR in het kader van de werving van nieuwe leerlingen.
Naast je taak als studieleider geef je les in de bovenbouw van de havo. Om voor de functie in aanmerking te komen, beschik je over een relevante onderwijsbevoegdheid. Personeelszorg/-beleid wordt behartigd door de schoolleiders, niet door de studieleiders.

Gevraagde competenties:
Kwaliteitsgerichtheid je stelt hoge eisen aan de kwaliteit vanuit je portefeuille en je handelt daarnaar.
Resultaatgerichtheid je bent gericht op het realiseren van doelstellingen en resultaten en toont vasthoudendheid.
Sturen je geeft richting aan anderen en neemt leiding.
Besluitvaardigheid je bent in staat beslissingen te nemen je durft knopen door te hakken.
Organisatiesensitiviteit je onderkent wat de invloed is van de eigen beslissingen of activiteiten op andere delen van de school en van OOZ en je overziet de gevolgen van eigen acties en beslissingen; je kent de krachtenvelden binnen de school
en OOZ.
Contactvaardigheid je bent in staat om effectief contact te leggen met anderen.
Feedback geven je durft onderwerpen die negatief zijn of gevoelig liggen met concrete feedback aan de orde te stellen.
Samenwerking je stimuleert samenwerkingen binnen de school om gemeenschappelijke doelen te bereiken en brengt samenwerkingen tussen medewerkers tot stand; je stimuleert de onderlinge betrokkenheid en verbondenheid en je motiveert collega’s;
de relatie met de ander vormt de basis voor het succes van onze school.
Dienstverlenend je bent erop gericht anderen te ondersteunen in hun doelen.

Solliciteer