Directeur PO in Rotterdam

De protestants-christelijke Emmaschool (440 leerlingen) heeft een historie van meer dan 100 jaar. In een grootstedelijke Rotterdamse
context heeft de school in drie karakteristieke gebouwen de sfeer van een dorpsschool weten te behouden. Het onderwijs is degelijk en heeft het predicaat ‘goed’ gekregen van de Inspectie.

De leerlingpopulatie is divers en krijgt maatwerk met, onder andere, een Talentlab en een Leertuin aangeboden. In de groepen zelf wordt rekening gehouden met de verschillende niveaus. Doel is om
ieder kind zo veel mogelijk uit te dagen. De brede ontwikkeling van kinderen krijgt vorm door extra lessen filosofie, judo, handvaardigheid, muziek en tekenen. Peutergroep Emma is onderdeel van de school
en de stichting en biedt daarmee een doorlopende leerlijn van 2 tot 12 jaar.

Het kan altijd beter en dat geldt ook voor de Emmaschool. De focus ligt nu vooral op de primaire vakken. Meer aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en het stimuleren van creativiteit kan het goede onderwijs een impuls geven.
Een betrokken, team van ruim 40 medewerkers, hecht aan de eigenheid van de Emmaschool en is erg trots op hun school. Een relatief groot aantal collega’s is al vele jaren werkzaam op de school.

Er is behoefte aan aansturing met meer persoonlijke aandacht. Gezien worden, ruimte bieden voor eigen ontwikkeling en transparantie over besluitvorming op bestuurlijk en schoolniveau zijn noodzakelijk voor verdere teamontwikkeling.
De nieuwe directie zal goed met elkaar moeten samenwerken. Investeren in een goede werkrelatie met teamleden, MR en het bestuur, zal ruimte vrij maken voor verdere bloei en groei van de Emmaschool en het welbevinden van alle betrokkenen. Organiseren van draagvlak
bij besluitvorming, vertrouwen vragen en bieden zijn daarbij essentieel. Feedback geven, aandacht besteden aan zorgvuldige communicatie naar ouders, team en bestuur helpen bij de verdere ontwikkeling van een professionele cultuur.

De directie legt vanzelfsprekend verantwoording af voor haar handelen aan het College van Bestuur van PCOHS.

Ben jij de directeur die we zoeken?
Dan blijkt het volgende uit je cv en sollicitatieformulier:

 • je hebt ervaring als leidinggevende in het (primair) onderwijs
 • je hebt met externe partners/andere scholen samengewerkt
 • je hebt ervaring met bouwen aan een professionele cultuur
 • je hebt een managementopleiding afgerond of je bent bereid er een te volgen.

In gesprekken met jou wordt duidelijk dat je een goede bijdrage kunt leveren aan de christelijke identiteit van de school en dat je hoog scoort op de volgende criteria:

 • Persoonlijk leiderschap: je bent sterk in de persoonlijke relatie en alert op de schoolcultuur. Je zorgt voor verbinding en samenwerking op alle niveaus. Je handelt uit vertrouwen, stuurt aan op eigenaarschap en samenwerking. Je bent in staat taken en verantwoordelijkheden
  te delegeren.
 • Tactisch en strategisch inzicht: je hebt het schoolplan en het jaarplan evenals het strategisch beleidsplan van het bestuur helder voor ogen en weet deze (lange termijn) doelen te vertalen naar de praktijk en levend te houden. Op tactisch gebied ben je
  in staat om de consequenties van beleid te overzien en mee te nemen in je besluitvormingsprocessen. Je bent in staat om te gaan met verschillende belangen met behoud van de relatie. Je hebt oog en oor voor medezeggenschap.
 • Ontwikkelingsgerichtheid:door te sturen op de kwaliteit en effectiviteit van de organisatie en op deskundigheid en de inzetbaarheid van medewerkers, lever je een belangrijke bijdrage aan het borgen van onderwijskwaliteit en de verdere ontwikkeling van de
  organisatie. Je stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers door te investeren in onderscheidend personeelsbeleid.
 • Communicatieve vaardigheden:je bent een sparringpartner voor de adjunct-directeur en de collega-directeuren. Je staat voor je opvattingen en ideeën. Je communiceert formeel en informeel op de juiste toon en het juiste tijdstip. Je communicatiestijl is uitnodigend
  en open.

Solliciteer