Directeur-bestuurder in Ubbergen

De functie: directeur-bestuurder
Notre Dame is op zoek naar een directeur-bestuurder die op een aansprekende, mensgerichte manier het boegbeeld van de school weet te zijn. Iemand die past bij de cultuur van een kleinschalige onderwijsorganisatie, dichtbij de leerlingen en staat voor korte
communicatielijnen.
 
Jij bent in staat op basis van de in het schoolplan beschreven koers van ‘Eigenwijs leren’ procesmatig en met betrokkenheid van de organisatie visie te ontwikkelen, verder invulling en vorm te geven en prioriteiten stelt op basis van de gezamenlijk vastgestelde
ambities. Daarbij weet je de schoolleiding verder te versterken en voorwaarden te scheppen voor een stimulerend klimaat voor onderwijsvernieuwing en professionalisering. Als directeur-bestuurder bevorder je een goede samenhang tussen inhoud (de onderwijskundige
opdracht, innovatie, kwaliteit, begeleiding) en bedrijfsvoering (middelen, HR en organisatieontwikkeling). Je neemt daarin de medewerkers en de organisatie mee door vanuit vertrouwen en verbinding te werken, medewerkers te stimuleren en professioneel serieus
te nemen, zodat ook zij hun vak ten volle kunnen uitoefenen en daarmee bijdragen aan krachtige onderwijskwaliteit en –organisatie. Je deelt de bevlogenheid ten opzichte van de inhoud met de professionals op het gebied van onderwijs(kwaliteit) en leren, begrijpt
de onderwijskundige opdracht, je past gedeeld leiderschap toe, zet anderen in hun kracht en daarbij behoud je het evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 
De school vraagt om iemand die coachend leiderschap, bestuurlijke sensitiviteit en zakelijke kwaliteiten bezit. Die helder en duidelijk communiceert, verbindt en structureert. Naar binnen en naar buiten toe ben je zichtbaar, herkenbaar én aanspreekbaar. Je
weet Notre Dame in de regio verder te positioneren en te profileren. Daarbij hoort een actief stakeholdersbeleid. Je ziet kansen, bent ondernemend en gebruikt moderne marketingmiddelen om de leerlingeninstroom maximaal te bevorderen.
 
Je bent een verbinder en bouwer, die investeert in onderwijs (-vernieuwing) en Notre Dame weet door te ontwikkelen als een sterke partner in het lokale en regionale onderwijsveld. Je hebt goed overzicht en kunt de juiste prioriteiten stellen. Je maakt duidelijke
keuzes en stelt de juiste prioriteiten. Je ziet uitdaging in het schakelen tussen de uitvoerende en bestuurlijke taken.
 
Binnen Notre Dame is de directeur-bestuurder integraal eindverantwoordelijk voor het onderwijs en de ondersteunende processen. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De directeur-bestuurder vormt samen met de schoolleiders
de schoolleiding. Samen geven zij sturing aan de teams binnen de school. 
 
 

Kerncompetenties
Onderwijsvisie en onderwijskundig leiderschap: Je hebt een strategische visie op de positie en de kwaliteit van onderwijs en weet deze te vertalen naar uitdagende doch haalbare doelen, concreet beleid en een effectieve organisatiestructuur en -cultuur. Hierbij
geldt dat zowel onderwijsvernieuwing als het voortbouwen op de kwaliteit van het onderwijs blijvende aandacht verdienen.
 
Bindend vermogen en sociale kracht: Je bent in staat een breed scala aan kennis, kunde en opvattingen van mensen samen te brengen. Je neemt de leiding bij het realiseren van de gemeenschappelijke doelen. Als eindverantwoordelijk directeur-bestuurder bouw je
continu aan een gezamenlijke cultuur en identiteit van de school en vervul je als zodanig een voorbeeldfunctie. Je hebt inlevingsvermogen en een goed ontwikkelde sociale antenne.
 
Resultaatverantwoordelijk schoolmanagement: Je bent in staat om met een inbreng van coachend en sturend leiderschap de schoolleiding uit te dagen, te motiveren en te ondersteunen. Je zorgt ervoor dat elk lid van de schoolleiding in staat wordt gesteld zich
professioneel verder te ontwikkelen. Je spreekt mensen aan (op proces en resultaten) en je staat voor wat je zegt. Je stimuleert zelfstandige probleemoplossing, maakt informatie toegankelijk en moedigt teamwork aan.
 
Proces- en mensgericht leiderschap: Je geeft duidelijk richting aan. Je motiveert en stimuleert op basis van vertrouwen tot samenwerking binnen de schoolleiding. Je bent laagdrempelig in jouw communicatie, goed benaderbaar en zichtbaar, zowel voor het team
als de leerlingen. Je stuurt slagvaardig bij om de beoogde resultaten te bereiken, met behoud van draagvlak en spirit in de schoolorganisatie.
  
Overtuigings- en onderhandelingskracht: Je bent in staat anderen mee te nemen in jouw ideeën en je verkrijgt instemming voor voorstellen en plannen. Je bent zowel intern als extern vaardig in onderhandelen, ontwikkelt diverse strategieën om een optimaal resultaat
te behalen. Je straalt zelf commitment uit met de doelen en identiteit van de organisatie en zorgt er tevens voor dat deze breed gedragen worden.
 
Gedeeld leiderschap: Je toont vertrouwen in de mogelijkheden en motivatie van anderen, door belangrijke onderdelen van de eigen verantwoordelijkheid en taken aan anderen over te laten en daarbij op afstand voortgangscontrole houden. Je bent duidelijk in doelstellingen,
verwachtingen, speelruimte en randvoorwaarden van gedelegeerde taken en delegeert de juiste taken aan de juiste personen.
 
Bestuurlijke en omgevingssensitiviteit: Je draagt zorg voor een goede relatie tussen RvT en de schoolorganisatie en voor uitwisseling en afstemming van informatie tussen de verschillende niveaus binnen Notre Dame. Je bent een omgevingsgevoelig bestuurder met
politieke sensitiviteit, inlevingsvermogen, in verbinding met de samenleving en passend bij de eigen cultuur van de regio. Ook in regionale verbanden kun je de bestuurlijke rol pakken.
 
Netwerkvermogen en actief stakeholdersbeleid: Je neemt op basis van een uitgebreid netwerk van mensen en organisaties kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en bent in staat daar consequenties uit te trekken voor het eigen functioneren of dat van anderen.
Je bent in staat op uiteenlopend niveau relaties met mensen op te bouwen en te onderhouden en contacten functioneel en effectief in te zetten ten bate van de schoolorganisatie.

Verder voldoet de directeur-bestuurder aan de volgende belangrijke profieleisen:
•            Academisch denk- en werkniveau.
•            Heeft ervaring in een leidinggevende functie in het onderwijs.
•            Is bekend met het Zweedse onderwijsconcept van Kunskapsskolan, of wil zich daarmee snel vertrouwd maken,
             wil samen met het team van professionals de daarop gebaseerde koers van ‘Eigenwijs leren’ doorontwikkelen
             en wil daardoor een boeiend voorbeeld zijn en blijven van modern HAVO-onderwijs. 
•            Heeft kennis van en inzicht in de maatschappelijke ontwikkelingen en politiek-bestuurlijke processen in relatie
             tot het voortgezet onderwijs.
•            Kan processen helder maken en hierover communiceren. Neemt de medewerkers mee in de ontwikkelingen.
•            Is in staat de in het schoolplan beschreven koers voor de school procesmatig en met betrokkenheid vanuit
             de organisatie invulling en vorm te geven.
•            Is in staat integrale verantwoordelijkheid voor de school te dragen, inclusief bedrijfsvoering, HR en financiën.
•            Heeft kennis van organisaties en inzicht in verandermanagement.
•            Is bekend met de bestuurlijke context van de omgeving van een school voor voortgezet onderwijs in
              een uitdagende/concurrerende omgeving. Kan omgaan met en weet zich staande te houden in het
              (regionale) bestuurlijke krachtenveld.
 

Arbeidsvoorwaarden
De directeur-bestuurder krijgt een salaris in overeenstemming met de zwaarte van de functie binnen de cao bestuurders VO.

Solliciteer