Directeur Antoniusschool in Noorden in Alphen aan den Rijn

Beeld van de school
In de kleine kern Noorden, gemeente Nieuwkoop staat de katholieke basisschool Antonius. Een fijn open gebouw biedt onderdak aan zo’n 135 leerlingen,15 medewerkers en Polderpret, de organisatie voor kinderopvang en de buitenschoolse opvang van Polderpret. Kenmerkend
voor het team: altijd in beweging en we doen het samen.
Het onderwijs is nu nog georganiseerd in drie units (Unit 1: groep 1/2 en 2/3 Unit 2: twee groepen 4/5 Unit 3: groepen 6 en 7/8.) In de units wordt door de leerkrachten intensief samengewerkt en ieders specifieke expertise ingezet daar waar het beste is voor
de leerlingen. Op verschillende momenten van de dag wordt groepsdoorbrekend gewerkt.
Veel aandacht is er voor het sociale en pedagogische klimaat; de school werkt op basis van positive behavior suppor (PBS) waarbij positief gedrag wordt aangeleerd en bekrachtigd en het sociaal emotioneel leren wordt ondersteund met de methode Kwink.
Basisschool Antonius is de enige school in het dorp en wil voor alle kinderen goed en passend onderwijs bieden. Er zit veel deskundigheid en bereidwilligheid in het team om extra zorg te bieden waar nodig. De school zal in de toekomst niet veel meer groeien.
Het team zet in op de ontwikkeling van toekomstbestendig onderwijs.
Ouders waarderen de open cultuur en de actieve manier waarop zij door team en directie betrokken worden bij alle activiteiten en ontwikkelingen op school. Zij zijn trots op hun kinderen, jonge en oudere leerlingen zijn elkaars maatje en leren met en van elkaar.
In driehoekgesprekken met ouder, kind en leerkracht wordt de ontwikkeling van ieder kind gevolgd. Alle kinderen worden echt gezien.
 

Opdracht voor de komende jaren
Voor de komende jaren benoemt het team de volgende aandachtspunten

  • Doorontwikkelen van het unitonderwijs in de eigen unit en tussen de units
  • Verder bouwen aan doorlopende leerlijn van 0 tot 13 in samenwerking met kinderopvang
  • Zichtbaar blijven en maatschappelijke rol nemen in het dorp Noorden
  • Een veranderingsgezind team blijven uitdagen en vooral ook gebruik maken van ieders expertise en talent
  • Het beleid dat wordt ontwikkeld en de afspraken die worden gemaakt borgen in de organisatie
  • Een belangrijke bijdrage leveren aan de samenwerking met de collega’s binnen WIJ de Venen.

 
Profiel van de directeur
Uit gesprekken met jou blijkt dat je beschikt over de volgende kwaliteiten:
Leiderschap: je handelt uit vertrouwen, stuurt aan op eigenaarschap en samenwerking. In een team van autonome professionals vind je de juiste balans tussen ruimte geven en kaders bieden. Je vindt het fijn om met collega’s te sparren en hen
te betrekken bij jouw besluitvorming. Waar nodig hak jij daadkrachtig de knopen door.
Samenwerkend vermogen: op een school waar “samen gaat het beter” centraal staat stimuleer jij dat medewerkers elkaar op zoeken om kleine en grote vragen samen te beantwoorden. Jij zoekt open en constructief de samenwerking met ouders, de kinderopvang
en de maatschappelijke organisaties in het dorp.
Ontwikkelingsgerichtheid: in een team waarin het gesprek over de ontwikkeling van leerlingen in de units dagelijkse kost is weet jij het team uit te dagen mee te denken vanuit het breder perspectief van de gehele school. Je stimuleert de persoonlijke
ontwikkeling van de medewerkers door hen regelmatig prikkelend te bevragen.
Communicatieve vaaardigheden: je bent zichtbaar, toegankelijk en hartelijk voor leerlingen, ouders, team en het dorp. Je bent open en transparant in je communicatie binnen en buiten de school. Je bent op je gemak in het contact met samenwerkende
partners in het dorp en neemt met plezier het initiatief om zaken voor elkaar te krijgen.
 

Solliciteer