Directeur

De Prinses Margrietschool zoekt met ingang van 1 mei 2019 een

Directeur
0,8 – 1,0 fte

De Prinses Margrietschool is een protestants-christelijke basisschool in de wijk De Leyens met 216 leerlingen. Het team bestaat uit 17 personen. 

Met volle overtuiging stelt de school dat elk kind de kans krijgt te groeien en te bloeien op de Margriet. De school gelooft erin dat kinderen moeten opgroeien in veiligheid en vertrouwen. 

Om tot leren te komen, je talenten te ontwikkelen en op te groeien tot gezonde volwassene is het van belang dat kinderen zich prettig voelen op school. Ze krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen, fouten te maken en daarvoor verantwoordelijkheid te nemen. Zo
ontwikkelen kinderen sociale en emotionele vaardigheden en zijn zij gemotiveerd om te leren. 

Leerkrachten, ouders en kinderen werken samen om de ontwikkeling van kinderen te begeleiden. De school vindt het belangrijk dat kinderen voldoende kennis opdoen. Met kennis snap je de wereld beter. Echter alleen kennisoverdracht zorgt voor een verkeerde balans.
Persoonsvorming is ook van belang; tenslotte behoort een kind ook te weten welke kwaliteiten en belemmeringen hij/zij bezit. En als laatste moet een kind zich ook sociaal ontwikkelen; een kind moet leren in een pluriforme maatschappij samen te werken met anderen. 

Om dit te bewerkstelligen hanteert de school een fundament. Een fundament dat waarden leert en waar normen uit zijn ontstaan die zorgen voor balans. Dit fundament is voor de Prinses Margrietschool de christelijke traditie. Verhalen uit de Bijbel worden als
gespreksstof gebruikt om dieper in te gaan op waarden die de school belangrijk vindt zoals: naastenliefde en barmhartigheid. Deze levenshouding wordt ondersteund door de praktische sociaal emotionele methode: de Kanjertraining. Dit is een werkwijze die kinderen
en leerkrachten handvatten biedt om goed met elkaar om te gaan. 

Kinderen zijn de toekomst en zullen de maatschappij van morgen vormen. Een maatschappij waar meer dan ooit vaardigheden belangrijk zijn als: onderzoek, presentatie, samenwerking, informatieverwerking en weten waar informatie vandaan gehaald kan worden die relevant
is en van betrouwbare bron komt. Om kinderen hier op voor te bereiden heeft de school thematisch onderwijs geïntroduceerd. Vanuit een gekozen onderwerp leren de kinderen over de wereld maar geven de leerkrachten ook de ruimte om antwoorden te vinden op vragen
die bij kinderen ontstaan. 

De Prinses Margrietschool is een gecertificeerde gezonde school. Aandacht voor welbevinden en gezonde voeding zijn de twee gebieden waarop de school officieel wordt erkend in beleid en uitwerking. De school stimuleert gezond eet- en drinkgedrag bij leerlingen.
Samenwerking met ouders is hiervoor van belang. 

Op de Prinses Margrietschool werken we samen met de BSO. De Drie Ballonnen huurt ruimte bij ons zodat kinderen voor en na schooltijd opgevangen kunnen worden. 

Context
De Prinses Margrietschool kent een stabiele situatie in de kwaliteit en het imago van de school. Er is sprake van een team dat goed met elkaar samenwerkt en dat zich betrokken opstelt naar elk kind. De school kent in schooljaar 2018-2019 negen groepen. De directeur
zal de school in samenwerking met het team verder ontwikkelen en zal in samenspraak met het bestuur het streefbeeld naar de toekomst voor de school bepalen. 

De directeur verricht zijn werkzaamheden binnen de sector PO van Unicoz. Als directeur bent u onderdeel van een groep basisscholen, waartoe een SBO school behoort en een VO brede scholengemeenschap. In de sector PO, maar ook daarbuiten (PO-VO, Unicoz niveau)
wordt gezamenlijk beleid ontwikkeld en uitgevoerd. U neemt daartoe deel aan het directie-overleg en aan een van de werkgroepen van het DO (directeuren-overleg) in het PO. 

Op schoolniveau zoekt de Prinses Margrietschool een directeur: 

Identiteit

 • Bereid zijn de protestants-christelijke achtergrond van de school, Bijbelse verhalen uit te dragen
 • De waarden en normen die de school naleeft, belichamen

Persoonlijke kenmerken en gedrag

 • Vertrouwen wekkend
 • Integer handelen
 • Goed kunnen luisteren: naar leerlingen, ouders en teamleden
 • Empathisch, weten wat anderen nodig hebben
 • Humor
 • Standvastig, rechte rug, stevig in de schoenen staan
 • Daadkrachtig
 • Besluitvaardig
 • Flexibel
 • Communicatief sterk zijn, vaardig

  Leiderschap

 • Zichtbaar zijn, voor leerlingen, ouders en team
 • Goed kunnen samenwerken: met het team, MT en coördinatoren van de werkgroepen
 • Iemand die het samen met ons doet…‘geen managerstijl’, los van samenwerken
 • Naast de mensen staan, een mensenmens zijn
 • Achter het personeel staan
 • ‘Passen in ons overlegmodel’ maar ook tegelijkertijd: knopen kunnen doorhakken indien nodig
 • Om kunnen gaan met een team met veel vrouwen…
 • Team motiveren
 • Conflicten kunnen beheersen en kunnen oplossen

Richting geven

 • Visie: waar willen we naar toe, lijnen uitzetten, onderwijs (o.a.) thematisch onderwijs, ontdekkend leren uitbouwen
 • Niet de school helemaal herontwerpen, de uitgezette lijnen doorzetten, tenzij de nieuwe directeur het team overtuigt van andere of extra meerwaarde, het team ergens anders voor motiveert
 • Kunnen plannen en organiseren
 • Achtergrond, ervaring
 • Kennis hebben en/of affiniteit met het primair onderwijs
 • Liefst ervaring hebben met lesgeven, in kunnen springen in een klas
 • Ook met jonge kinderen kunnen omgaan…daar kinderen, team en ouders een goed gevoel bij kunnen geven

De directeur heeft een werktijdfactor van 0.8 fte tot 1.0 fte. 

Solliciteer