Conrector Bovenbouw

Functieprofiel conrector Cygnus Gymnasium
5 februari 2019
 
De school
Het Cygnus Gymnasium is een jonge, eigenzinnige, goed presterende school met ongeveer 830 leerlingen, die midden in de samenleving staat. Ons gebouw, een monumentaal pand uit de jaren vijftig, bevindt zich aan de Wibautstraat in Amsterdam.
We bieden uitdagend onderwijs, onze examenresultaten zijn uitstekend, de sfeer is goed en we zijn heel actief, zowel binnen als buiten de school. Er bestaat een laagdrempelige en goede relatie tussen leerlingen en docenten en onze Cygnianen hebben veel te kiezen:
in de lessen, in vakoverstijgende projecten, in keuzemodules en tijdens buitenschoolse activiteiten. We werken vanuit een elektronische leeromgeving, iedere leerling beschikt over een laptop en docenten werken met een smartscreen.
 
Structuur
Afgelopen schooljaar is een nieuwe organisatiestructuur ingevoerd, die dit jaar wordt geëvalueerd Tevens herijken we de onderwijsvisie voor de komende jaren. In de nieuwe organisatiestructuur is voorzien in een driehoofdige directie, bestaande uit een eindverantwoordelijke
rector en twee conrectoren. Daarnaast experimenteren we binnen deze vorm met leerjaarcoördinatoren.
 
Opdracht
Het Cygnus richt de komende jaren nadrukkelijker zijn pijlen op het onderwijs van de toekomst. Het schoolplan wordt herschreven dat in 2020 wordt ingevoerd, met als uitgangspunt dat onze getalenteerde leerlingen extra uitdaging op individueel niveau krijgen
en dat er meer ruimte en rust komt voor docenten. Dit past bij onze visie op de zelfstandige leerling die zich bewust is van zijn eigen rol in het leerproces.
 
Een tweede belangrijke verandering betreft de organisatie(cultuur) van de school. De nieuw ingevoerde structuur vormt een natuurlijk moment om dit verder vorm te geven. De verbetering van de organisatie verdient verbetering:   taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
willen we verhelderen en goed beleggen.
 
De functie
We zijn op zoek naar een conrector voor de bovenbouw die lid is van het MT en leerjaarcoördinatoren aanstuurt. De directie verdeelt onderling de beleidsportefeuilles op basis van affiniteit en ervaring.

 

Functie-eisen conrector
 
Kennis en ervaring
De conrector:

 • heeft aantoonbare ervaring als manager van mensen, processen en resultaten als conrector of in een gelijkwaardige functie
 • heeft een academisch werk- en denkniveau
 • heeft ervaring met het implementeren van onderwijsverandering en -vernieuwing
 • heeft aantoonbare affiniteit met en netwerken in het gymnasiaal en academisch onderwijs
 • heeft een digitaal DNA
 • heeft affiniteit en ervaring met relevante beleidsportefeuilles en is daardoor onmiddellijk inzetbaar op in ieder geval Onderwijskundig- en Kwaliteitsbeleid

Vaardigheden en taken
De conrector:

 • weet mensen te (ver)binden en is zichtbaar in de school, toegankelijk en betrokken
 • geeft leiding aan leerjaarcoördinatoren en aan docenten
 • bevordert eigenaarschap en teamgeest van medewerkers en geeft hen de ruimte om zelf verantwoordelijkheden op te pakken
 • doet lesbezoek, neemt leerlingenquêtes af, voert functioneringsgesprekken met medewerkers in zijn afdeling
 • geeft leiding aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit in lijn met het schoolplan en implementeert de ingezette onderwijsvernieuwing
 • bevordert een professionele cultuur in de school waarin het geven van constructieve feedback een belangrijke rol heeft
 • is toegankelijk, benaderbaar en zichtbaar voor collega’s, leerlingen en ouders
 • borgt de huidige gezonde en veilige situatie van onze school
 • bouwt contacten op en onderhoudt deze met de buitenwereld: de buurt, collega-scholen , universiteiten en hogescholen, de gemeente, organisaties/netwerken die interessant kunnen zijn voor onze school
 • adviseert en ondersteunt de rector en treedt op als haar sparring partner
 • werkt systematisch en planmatig

 
Kortom: een gedreven en ervaren manager met een duidelijke visie op onderwijsvernieuwing en op het onderwijs van de toekomst
 

Arbeidsvoorwaarden
De omvang van de functie is 0,9 fte of 1 fte met een kleine lestaak. De salariëring is conform directieschaal 13 zoals vermeld in de cao-VO. Op de functie is de cao-VO van toepassing. Bij gebleken geschiktheid volgt na één jaar een vaste benoeming in algemene
dienst bij ZAAM.

Solliciteer