Bestuurder

De twee samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor primair en voortgezet onderwijs zoeken in gezamenlijkheid
een bestuurder die:

 • vanuit een heldere visie en passie voor goed onderwijs mensen en organisaties verbindt en passend onderwijs verder ondersteunt en faciliteert.
 • die beleid in dialoog met alle lagen van de betrokken organisaties vormgeeft waarbij scholen hun gezamenlijke kracht benutten en de regie voeren over de (extra) ondersteuning.
 • die met deze samenwerking tussen beide samenwerkingsverbanden beoogt om voor alle leerlingen in Zoetermeer de kracht van de doorlopende lijn tussen het PO en VO in alle aspecten van Passend Onderwijs te benutten en verder te ontwikkelen.

Het volledige functieprofiel kunt u vinden op  www.icoz.nl  of www.passendonderwijszoetermeer.nl bij de vacaturetekst

 

De kandidaat:

 • heeft academisch denk- en werkniveau;
 • heeft brede fundamentele kennis van en inzicht in onderwijskundige en beleidsmatige ontwikkelingen rondom ·passend onderwijs in het regulier basis-, en voortgezet onderwijs en het speciaal (basis- en voortgezet) onderwijs; 
 • heeft strategisch inzicht en het vermogen om vanuit fundamentele kennis en ervaring aan te kunnen sluiten bij de missie, visie en ambitie van de samenwerkingsverbanden;
 • bezit uitgebreide kennis van en affiniteit met de praktijk in het funderend onderwijs;
 • heeft bewezen ervaring met / begrip van het leidinggeven aan professionals bij voorkeur in een omgeving die (sterk) aan verandering onderhevig is en heeft daarbij een open endirect toegankelijke leiderschapsstijl;
 • heeft brede kennis van en vaardigheid op het gebied van financiën (begrotingsvoorbereiding en budget bewaking), management en personeelszaken
 • is communicatief krachtig, heeft invoelingsvermogen en uitstekende sociale vaardigheden
 • is vaardig in het ontwikkelen van draagvlak voor het beleid (zowel op bestuurs- en uitvoeringsniveau), in het        omgaan met tegengestelde belangen en is in staat hiermee strategisch om te gaan
 • heeft brede kennis van en inzicht in maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen in relatie tot het onderwijs (en de jeugdhulp) en de politiek-bestuurlijke (besluitvormings-)processen op lokaal, regionaal, dan wel landelijk niveau
 • is vaardig in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van beleid
 • heeft inzicht in maatschappelijke, bestuurlijke en politieke ontwikkelingen in relatie tot het onderwijs en de jeugdhulp
 • is vaardig in het onderhandelen met gemeenten, besturen, organisaties en instellingen uit de sectoren onderwijs, welzijn en jeugdhulp, alsmede met relevante marktpartijen over toekenning van middelen en gelden
 • is in staat en heeft de ambitie tot het opbouwen en onderhouden van een breed en relevant netwerk in de regio
 • is integer, resultaatgericht en besluitvaardig

 

Het betreft een structurele  functie voor 1 fte, gewaardeerd in schaal 15 (Cao VO).

De werktijd wordt gelijkelijk voor beide samenwerkingsverbanden ingezet. De bestuurder wordt formeel aangesteld bij het samenwerkingsverband VO.
 

Solliciteer