Ambitieuze, betrokken en daadkrachtige afdelingsleider leerjaar 1  in Bussum

School
Het Goois Lyceum is een school voor
gymnasium
, atheneum en havo. De school telt ca. 1280 leerlingen en 130 personeelsleden. De schoolleiding bestaat uit twee directieleden en vijf afdelingleiders. Binnen de opleidingen atheneum en havo bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor
technasium (onder- en bovenbouw),
kunst & media (onderbouw) óf
big business (tweede en derde leerjaar). In deze ‘onderwijskundige stromen’ ligt de focus op de verbinding met de maatschappij, moderne vaardigheden en projectmatig werken. Ook ons gymnasiumvak
‘Capita Selecta’ is op deze manier ingericht.
Het Goois Lyceum wordt gekenmerkt door een grote betrokkenheid van medewerkers, ouders en leerlingen. In het schooljaar 2019-2020 hebben wij een eerste aanzet gemaakt voor het schoolplan 2020-2024. De cognitieve en de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen
in combinatie met onze eigen groei staan centraal. Kernwoorden zijn op groei gerichte feedback, formatief evalueren en het bieden van keuzeruimte.
Er zijn in schooljaar 2021-2022 10 klassen leerjaar 1.  
Het Goois Lyceum maakt deel uit van de Gooise Scholen Federatie (GSF). In deze stichting werken negen scholen voor voortgezet onderwijs in de Gooi en Vechtstreek samen onder leiding van een College van Bestuur.

Werken op het Goois Lyceum
Als docent op het Goois Lyceum heb je een professionele insteek. Je bent inhoudelijk sterk, hebt een rijk didactisch repertoire en kunt uitstekend samenwerken. Ook bezit je de pedagogische vaardigheden om mentor te zijn. In sectie- en jaarlaagverband voeg je
echt iets toe, zodat het geheel meer wordt dan de som der delen. 

De komende jaren gaan we leerlingen meer verantwoordelijkheid geven voor hun leerproces. In het bijzonder richten we ons op maatwerk, differentiatie en activerende werkvormen (met gebruik van Chromebooks) en formatieve evaluatie. Ook jij levert een bijdrage
aan de benodigde cultuuromslag.

Op het Goois Lyceum streven we voortdurend naar verbetering. Wij zijn professionals met ambitie: we werken hard en met veel plezier. Ook van jou verwachten we reflectief vermogen en ontwikkelingsbereidheid. 
 

Het Goois Lyceum te Bussum zoekt per 1 augustus 2021 een ambitieuze, betrokken en daadkrachtige afdelingsleider leerjaar 1 
(havo, atheneum, technasium en gymnasium)

Als afdelingsleider maak je deel uit van de schoolleiding en geef je leiding aan een team van ca. twintig docenten. Zowel leerlingen als collega’s geven wij vertrouwen en autonomie, omdat we geloven dat dit hun welbevinden en prestaties ten goede komt. Als
jij vanuit die kernwaarden wilt leidinggeven, lees dan verder.

Werkzaamheden:

 • Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijskundig beleid, leerlingbegeleiding, personeelszorg en dagelijkse gang van zaken op de afdeling leerjaar 1.
 • Je draagt samen met de andere leden van de schoolleiding zorg voor heldere interne en externe communicatie.
 • Je bent verantwoordelijk voor het proces van aanmelding van nieuwe leerlingen, de goede overgang van het basisonderwijs van leerlingen naar het voortgezet onderwijs en de inhoudelijke invulling van de open dag. 
 • Je onderhoudt contacten met basisscholen en draagt zorg voor de warme overdracht van nieuwe leerlingen. 
 • Je stuurt op samenhang tussen de ‘onderwijskundige stromen’ in leerjaar 1 (technasium, big business, kunst & media en het moderne gymnasium).
 • Je geeft samen met de overige leden van de schoolleiding en je team invulling aan het schoolplan.
 • Je geeft leiding aan de teamleden van leerjaar 1 en monitort het mentoraatsprogramma waarin de mentoren de persoonlijke ontwikkeling en studievoortgang van leerlingen begeleiden en ondersteunen. 
 • Je bent eindverantwoordelijk voor de determinatie en de doorstroom van de leerlingen en bewaakt de resultaten en het rendement van de afdeling. 
 • Je voert gesprekken met teamleden in het kader van de gesprekscyclus en draagt zorg voor een professionele verslaglegging en begeleiding.
 • Je voert overleg met de zorgcoördinator, de verzuimcoördinator en de andere teamleiders.

Profiel

 • Je hebt ervaring en affiniteit met de begeleiding van leerlingen in de leeftijd van 12-18 jaar, weet deze leerlingen constructief te benaderen en begrijpt hun leefwereld;
 • Je beschikt over academisch werk- en denkniveau, de voorkeur gaat uit naar een eerstegraads lesbevoegdheid;
 • Je straalt rust uit en weet balans te vinden tussen verschillende belangen; 
 • Je bent bedreven in het verrichten van maatwerk, zowel bij leerlingen als docenten. 

Onderwijskundig leiderschap 
Het onderwijs maakt roerige tijden door en publicaties over wat goed onderwijs is, buitelen over elkaar heen. Jij bent in staat om daar zelf een visie over te vormen en deze om te zetten in acties voor jouw afdeling en de school als geheel. Je kunt je teamleden
verder helpen in hun ontwikkeling als onderwijsprofessional doordat je kennis van ‘leren’ hebt. De komende jaren is het ontwikkelen van formatieve evaluatie en digitale toetsing een aandachtspunt. Hierin ben je al bekwaam of je bent bereid om daar bekwaam
in te worden.

Dienend leiderschap 
Je begrijpt dat de grootste verdienste van jou als leider is om anderen te laten groeien. Je hebt affiniteit met het leiden van een groep bevlogen docenten, je hebt echte aandacht voor je teamleden en draagt zorg voor een goede gezamenlijke teamsfeer. Je geeft
door middel van coaching op basis van vertrouwen jouw teamleden alle ruimte om zich optimaal te ontplooien. Je weet door middel van het geven van goede feedback en feedforward mensen aan je te binden. Doordat je zelf ook openstaat voor feedback en feedforward
en daar actief naar vraagt, creëer je een professionele cultuur in je team.

Communicatieve vaardigheden 
Je communiceert zorgvuldig en je bent gemakkelijk benaderbaar voor collega’s, leerlingen en ouders. Je bent representatief en kan de school naar buiten toe goed vertegenwoordigen. Je kunt duidelijke sturing geven aan een team en doortastend optreden als dit
nodig is. Daarbij ben je niet bang om kritisch te zijn. Je weet je woorden goed te kiezen, met behoud van relatie. Je bent in staat heldere beleidsdocumenten op te stellen die de visie van de school vertalen in praktisch beleid.

Besluitvaardigheid
Je kunt snel schakelen, je bent flexibel en creatief in je denken en handelen. Je maakt ruimte voor weerwoord, want je weet dat elke keuze gevolgen heeft, ook minder prettige. Dat belemmert je niet om besluiten te nemen en koers te houden. Je toont daadkracht
en kent het verschil tussen consensus en consent. Jij weet instemming te bereiken door twijfel toe te laten en ruimte te maken voor feedback en evaluatie. Je komt afspraken na en verwacht dat ook van anderen.

De benoemingsomvang is 0,8-1,0 fte. Binnen de baanomvang zal ca. 0,2 fte een lesgevende taak zijn. Conform de cao vo zal de inschaling op grond van ervaring en deskundigheid plaatsvinden in de LD-schaal.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Solliciteer