Afdelingsleider VWO

Het Newmancollege zoekt een nieuwe collega die de dagelijkse leiding krijgt over de vwo-afdeling en deel uitmaakt van de schoolleiding. Deze collega mag zijn of haar tanden zetten in onderwijskundige en veranderkundige uitdagingen, en kan daarbij rekenen
op een prettig werkklimaat en op veel kennis in het vwo-team én in de schoolleiding. Ben jij of ken jij zo iemand? Lees dan hier de profielschets en procedurebeschrijving.

Het Newmancollege in Breda zoekt een nieuwe afdelingsleider vwo. De school biedt een prettig werkklimaat met veel autonomie en ontwikkelruimte voor medewerkers. Van medewerkers wordt verwacht dat zij die ruimte zodanig benutten dat hun werk boeiend blijft en
dat ze leerlingen motiveren om te worden wie ze willen zijn.
 
“Het Newmancollege levert een fundamentele bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling

van jongeren om kansrijk te kunnen functioneren in de wereld van nu en morgen.
 
De school
Het Newmancollege is een katholieke scholengemeenschap in Breda-Noord met ongeveer 1400 leerlingen. De dagelijkse leiding is in handen van een rector, drie conrectoren en vier afdelingsleiders.
Er heerst een informele sfeer en een goed sociaal klimaat op het Newmancollege. De schoolprestaties zijn stabiel en de continuïteit van het primair proces is geborgd.
Inhoudelijk is de school flink in beweging. De school is gestart met het doorvoeren van een aantal vernieuwingstrajecten, die nog niet zijn afgerond en geborgd. Een belangrijk voorbeeld is het nieuwe toetsbeleid, dat raakt aan de inhoud van het onderwijs en
de begeleiding van leerlingen, maar ook aan de organisatorische kant van de school, de communicatie met ouders en de professionalisering van het team. Naast summatieve toetsing is er aandacht voor formatieve evaluatie, waardoor leerlingen inzicht krijgen in
hun functioneren en vaardighedenniveau. Het team is intrinsiek gemotiveerd en betrokken bij deze ontwikkeling, maar niet elke verandering is voor iedereen even makkelijk of vanzelfsprekend. Het continu blijven werken aan onderwijsontwikkeling en
-vernieuwing is dan ook een aandachtspunt. Daarbij is het van groot belang dat de school goed blijft samenwerken met scholen, bedrijven en andere partners in de omgeving.
 
Meer informatie over de school is te vinden op
www.newmancollege.nl
.
 
De afdelingsleider
Als afdelingsleider vwo geef je direct leiding aan de circa 20 docenten en mentoren die het vwo-team vormen. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de zorg voor leerlingen in de afdeling. Je hebt een actieve rol in het ondersteuningsteam,
dat ervoor zorgt dat leerlingen de juiste begeleiding krijgen. Uiteraard heb je ook een kerntaak in de communicatie naar ouders en vertegenwoordig je de school en je team. Op het Newmancollege wordt de zelfontplooiende en onderzoekende houding van leerlingen
gestimuleerd. Decanen dragen daar actief aan bij en leerlingen tonen steeds meer eigen initiatief, bijvoorbeeld door afspraken te maken met opdrachtgevers van het technasium of het kiezen voor maatwerktrajecten zoals verbreden en versnellen richting het examen.
Jij bevordert deze ontwikkeling ook. Je neemt docenten erin mee en legt de verbinding tussen mensen, inhoud en processen.
 
Je agenda kan sterk beïnvloed worden door de waan van de dag. Het is dan ook van belang dat je een goede balans weet aan te brengen in het stellen van je eigen prioriteiten en het flexibel meebewegen waar nodig. Om iedereen aangehaakt te houden, communiceer
je heel helder over de keuzes die je maakt en de plannen die je met je team wilt ontwerpen en uitvoeren. Je geeft de docenten in je team een ruime mate van autonomie binnen de kaders en afdelingsdoelen. Je neemt mensen serieus, geeft aandacht, weet wat er
speelt, en stuurt op basis van vertrouwen. Zo draag je bij aan een klimaat waarin docenten eigenaarschap tonen en de ruimte ervaren om zichzelf en hun vak te blijven ontwikkelen. 
 
Als lid van de schoolleiding draagt de afdelingsleider actief bij aan de onderwijsontwikkeling op het Newmancollege. Binnen de schoolleiding zijn ook afdelingsoverstijgende portefeuilles verdeeld. Afdelingsleiders vervullen daar in toenemende mate een rol in,
procesmatig en op inhoud. Je zoekt  daarbij uitdrukkelijk de samenwerking en afstemming met de andere afdelingsleiders. Zo versterken jullie elkaar en kunnen jullie op elkaar bouwen. Binnen de schoolleiding wordt ieders inbreng en expertise gewaardeerd en
zo goed mogelijk benut. Om een wezenlijke bijdrage te leveren, ben je niet terughoudend in datgene wat jij in te brengen hebt én laat je ruimte voor de wensen en meningen van je collega’s. Het past bij jou dat je niet alleen in je team maar ook binnen de schoolleiding
een verbindende rol inneemt.
 
 
“Wij dagen leerlingen uit om zich op eigen wijze optimaal te ontplooien tot competente, wendbare en zelfbewuste jongvolwassenen.”
 

 

 Wat breng je mee?

 • Ervaring in het VO of PO
 • Kennis van eigentijdse didactiek en pedagogiek
 • Leidinggevende ervaring
 • Uitstekende contactuele vaardigheden
 • Ervaring in het vormgeven en aansturen van veranderingstrajecten
 • Een stevige persoonlijkheid, gericht op verbinding en samenwerking

 
En verder …

 • kun je snel schakelen en tempo maken
 • ben je taakvolwassen en durf je je rol te pakken
 • kun je uitstekend plannen en organiseren
 • ben je open en toegankelijk voor collega’s, leerlingen en ouders
 • bevorder je een professionele cultuur in de school

 
Om deze functie goed te kunnen vervullen, zet je de volgende competenties in.
 
Onderwijskundig leiderschap
Je hebt een heldere visie op ontwikkelingen in het onderwijs en de hedendaagse samenleving. Die ontwikkelingen én je kennis en ervaring zet je in om mede richting te geven aan de onderwijskundige keuzes van het Newmancollege. Vanuit de inhoud weet je je team
te inspireren en de onderwijsontwikkeling te versterken. Je weet wat je team nodig heeft om actief bij te kunnen dragen aan de doelen van de vwo-afdeling.
 
Leidinggeven aan professionals
Je daagt je teamleden uit om hun expertise in te brengen en daarmee invulling te geven aan de koers van het Newmancollege. Met een zorgvuldige en effectieve organisatie van processen faciliteer je professionals optimaal in de focus op hun eigen rol en inbreng.
Mede dankzij jouw leiderschapsstijl halen medewerkers het beste uit zichzelf. Je geeft medewerkers waardering voor hun werk en spreekt ze aan waar nodig. Je geeft professionele feedback en kunt die ook goed ontvangen.
 
Daadkracht
In je handelen streef je naar resultaat. Daarbij houd je de gemeenschappelijke ambities goed voor ogen. Je doorziet een situatie snel en bent besluitvaardig. Je kunt goed omgaan met tegenvallers en bent flexibel in je handelen maar vasthoudend in het bereiken
van je doel. Daarover communiceer je duidelijk en tijdig.
 
Organisatiesensitiviteit
Binnen en buiten de school spelen verschillende belangen. Daar heb je oog voor en waar nodig houd je er rekening mee in je besluitvorming. Je bent alert op wat er leeft onder leerlingen, ouders, binnen je team en de schoolleiding en laat iedereen in zijn waarde.
Ook ben je je bewust van het effect van je eigen handelen en wek je vertrouwen door transparant te communiceren en goed te luisteren. Je durft gevoelige onderwerpen en dilemma’s aan te snijden en te blijven handelen in het belang van alle betrokkenen bij onze
school.
 
Omgevingsbewustzijn
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en bent uitnodigend, toegankelijk en prettig in de omgang. Je bent goed geïnformeerd over maatschappelijke, personele en organisatorische ontwikkelingen en zet deze kennis in voor de verdere ontwikkeling van
je afdeling.
 
 
“Brede ontwikkeling, de mogelijkheid tot excelleren, samenwerking in netwerken en

ketens, zorg voor de kwetsbare leerlingen en de verbinding tussen onderwijs en de samenleving doen er toe.”
 
 
 

Wat de school te bieden heeft
Het betreft een functie van 0,9-1,0 fte in schaal 12 van de cao voortgezet onderwijs, per 1 augustus 2019. Er is sprake van een tijdelijke benoeming met uitzicht op een vast dienstverband. De school biedt:

 • een cultuur waarin continue onderwijsontwikkeling centraal staat;
 • stabiliteit; de school is financieel gezond en het leerlingaantal groeit;
 • een bijzonder prettig werk- en leerklimaat;
 • ruimte om jezelf te zijn en je te blijven ontwikkelen;

goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

Solliciteer