Adjunct-directeur (leerjaar 1 & 2)

Wie zijn wij  

ISW Gasthuislaan is één van de zes scholen van Interconfessionele Scholengroep Westland. Dynamische scholen met een open blik op de wereld, die stevig verankerd zijn in het Westland en actief deelnemen aan de regionale samenleving. ISW is een school met
degelijk en inspirerend onderwijs, met aandacht en respect voor het individuele kind en diens ouders of verzorgers. Met veel enthousiasme en betrokkenheid werken personeel, ouders en leerlingen aan een veilig en vertrouwd leef- en werkklimaat. ISW werkt vanuit
een christelijke grondslag en staat open voor leerlingen van alle levensovertuigingen. Elke leerling en medewerker krijgt kansen om zich op tal van terreinen optimaal te ontplooien. ISW valt onder het bevoegd gezag van Lucas Onderwijs.   
 
ISW Gasthuislaan is een overzichtelijke school met veel persoonlijke aandacht voor de circa 960 leerlingen. De leerlingpopulatie komt voornamelijk uit de directe omgeving van de school. Het personeelsbestand telt 72 docenten en 20 medewerkers OOP. Natuurlijk
verloop heeft de afgelopen tijd geleid tot een verjonging van het team.   

Onze kernwaarden  

 • vertrouwd 

 • vooruitstrevend 

 • talentgericht  

ISW Gasthuislaan heeft in september 2018 de deuren van het totaal vernieuwde gebouw geopend. Het is een prettig en toegankelijk gebouw dat voldoet aan de eisen van de huidige tijd. De school biedt onderwijs voor havo- en vwo-leerlingen. De VWO-afdeling bestaat uit
een atheneum en een gymnasium stroom. Daarnaast biedt de Gasthuislaan VWO+ aan. ISW Gashuislaan onderscheidt zich door een grote sociale veiligheid, talentgericht onderwijs en goede examenresultaten.  

Er is brede aandacht voor sport, muziek, kunst en cultuur, zowel in het lesaanbod als in buitenschoolse activiteiten. De wens binnen de locatie is om onze leerlingen steeds meer ‘ruimte’ te bieden in het leerproces. De school maakt momenteel een onderwijskundige
ontwikkeling door.  

ISW is bezig om haar toekomstvisie verder vorm te geven. Hierover is meer te zien op film.   

Wij zijn binnen ISW met elkaar in gesprek over hoe het totale onderwijsaanbod in Westland het beste kan aansluiten bij de toekomst van onze leerlingen. Wij voeren die gesprekken met de Westlandse samenleving: de gemeente, het ons omringende onderwijs, bedrijven,
ouders en leerlingen.   

Wie zoeken wij 

ISW Gasthuislaan is op zoek naar een besluitvaardige en innovatieve adjunct-directeur. Een schoolleider met een duidelijke visie op onderwijs, die samen met de directeur en in samenwerking met de medewerkers de reeds ingezette weg naar de toekomst verder
vorm geeft. U belegt waar mogelijk de verantwoordelijkheden laag in de organisatie. U creëert de voorwaarden waaronder alle betrokkenen met plezier hun werk kunnen doen en leerlingen, medewerkers en ouders zich thuis voelen op onze school. U (her)kent de kansen
van het innovatieve bedrijfsleven in Westland en binnen onze school, waarbij u lef en inhoud combineert om toekomstbestendig onderwijs voor onze leerlingen vorm te geven.   

Uw rol in en om de school  

U bent als adjunct-directeur een teamspeler die kan schakelen tussen een coachende stijl en procesgericht leiderschap.   

 • U bent vernieuwingsgericht, waarbij u ingezette veranderingen kunt bestendigen en borgen.   

 • U bent een netwerker met gevoel voor de externe omgeving, die zich thuis voelt in Westland. 

 • U weet, vanuit ervaring met onderwijs- en financieel management, de inhoud en kwaliteitsverbetering van onderwijs centraal te stellen.   

 • U bent analytisch en toont zich nieuwsgierig en onderzoekend.   

 • U maakt deel uit van een slagvaardig managementteam, dat naast u bestaat uit nog een adjunct-directeur (leerjaar 3-6) en in zijn totaliteit aangestuurd wordt door een directeur die twee locaties aanstuurt.   

 • Uw rol bij het versterken van de professionele cultuur is stimulerend, aansprekend en confronterend.   

De adjunct-directeur is verantwoording verschuldigd aan de directeur. De directeuren vormen met de regiodirecteur en de regiomanager bedrijfsvoering de directieraad, die verantwoordelijk is voor het algemeen beleid van ISW.   

Uw taken zijn:  

 • Samen met de directeur leiding geven aan de (onderwijskundige) ontwikkeling van de school; 

 • Dagelijkse leiding in de school 

 • Vervangen van de directeur tijdens diens afwezigheid;  

 • Aansturen van leerjaarcoördinatoren van leerjaar 1-2; 

 • Leiding geven aan het team van lesgevenden in leerjaar 1-2; 

 • Lid van het managementteam, met meerdere schoolbrede portefeuilles;  

 • PR, contacten primair onderwijs en instroom leerjaar 1;  

 • Aannamebeleid leerjaar 1; 

 • Aansturen van meerdere secties; 

 • Integraal personeelsbeleid (lesbezoeken, gesprekscyclus);  

 • Verantwoordelijk voor het aansturen van ondersteunende functionarissen.  

 • Beschikt over academisch werk- en denkniveau en heeft ervaring op het gebied van leiding geven;  
 • Onderhoudt op een plezierige, betrokken wijze de contacten met MT, medewerkers, leerlingen, ouders en anderen;  

 • Is in staat te enthousiasmeren en samen met de locatiedirecteur en het MT aan medewerkers richting te geven aan de uitvoering van het schoolbeleid;  

 • Heeft een open en herkenbare natuurlijke leiderschapsstijl en bezit de vaardigheid medewerkers te coachen en te begeleiden; 

 • Is doortastend en resultaatgericht;  

 • Is een teamspeler 

 • Heeft competenties op het gebied van planning en organisatie;  

 • Heeft kennis en ervaring op het gebied van organisatie en de dagelijkse gang van zaken in de school;  

 • Heeft inzicht in de inhoud, structuur en cultuur van het voortgezet onderwijs;  

 • Is in staat om een heldere onderwijsvisie te formuleren en vorm te geven passend bij de school;  

 • Is bekend met onderwijsvernieuwingsprocessen en kan deze vertalen naar beleid;  

 • Beschikt bij voorkeur over een relevante onderwijsbevoegdheid en is bereid tot het geven van lessen;  

 • Is in staat om de kwaliteit te waarborgen en zet daartoe een passend instrumentarium in.   

Bent u de besluitvaardige, verbindende, innoverende en ondernemende adjunct-directeur die wij zoeken en die zichzelf verder wil ontwikkelen in de inspirerende omgeving van Westland? Reageer dan voor woensdag 10 april 2019.   

Het betreft een functie voor 0,8 – 1,0 fte in schaal 13 van de cao voor het voortgezet onderwijs. Datum in dienst 1 augustus 2019 of zoveel eerder als mogelijk is.  

Solliciteer